Orechový sad


Dátum: 17.06.2024

Obrázok k aktualite Orechový sad
Názov projektu Orechový sad
Kód projektu 061KE090107
Prijímateľ Názov Dušan Leško
Sídlo 8 Marca 395/7
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Košický kraj Okres Trebišov Obec Trebišov  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
28.02.2020 28.02.2025
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000 EUR
Z toho NFP 50 000 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu je zakúpenie mechanizácie na obhospodarovanie orechového sadu a to hlavne kúpa traktora s čelným nakladačom, ktorý je potrebný na vybudovanie infaštruktúry ako aj na pohon cisterny ktorou zavlažujeme naše stromy a ťahanie diskových brán s prísevom, ktorými obhospodarujeme medziradia a vysievame dusík viažúce plodiny kedže náš sad je v ekologickom poľnohospodárstve a tým pádom nemôžeme používať komerčné hnojivá.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Výstavba orechového sadu zaradeného do systému ekologického poľnohospodárstva

Skočiť na hlavné menu