Oprava obecnej budovy Hnilčík


Dátum: 17.05.2021

Obrázok k aktualite Oprava obecnej budovy Hnilčík
 Hnilčík1
Názov projektu Oprava obecnej budovy Hnilčík (múzejné zariadenie)
Kód projektu 075KE140011
Prijímateľ Názov Obec Hnilčík
Sídlo Hnilčík
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Hnilčík      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
02.11.2020 31.03.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 44437,99 €
Z toho NFP 33599 €
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Oprava obecnej budovy (múzejné zariadenie) - realizovať opravu unikátnej budovy národnej kultúrnej pamiatky múzejnej expozície v Hnilčíku. Múzejná expozícia je súčasťou Banského skanzenu v Hnilčíku a jej rozvoj patrí medzi základné segmenty obce pri podporovaní náučnej turistiky
 Hnilčík2
Skočiť na hlavné menu