Operačný program Integrovaná infraštruktúra využil z peňazí EÚ 2,5 miliardy eur, teda 42 % z alokácie


Dátum: 17.11.2021

Obrázok k aktualite Operačný program Integrovaná infraštruktúra využil z peňazí EÚ 2,5 miliardy eur, teda 42 % z alokácie

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) využil zo zdrojov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 k 31. októbru tohto roka celkovo 2,505 mld. eur. Predstavuje to takmer 42 % z alokácie celého programu za viac ako 6 mld. eur. V oblasti dopravy v rámci programu bolo z európskych prostriedkov využitých 1,612 mld. eur, čo je 48,2 % zo záväzku. Vyplýva to z informácie ministerstva dopravy a výstavby, ako riadiaceho orgánu tohto programu, o vyhodnotení úloh a prijatých opatrení na základe materiálu o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov podľa stavu ku koncu októbra. Vláda v utorok vzala materiál na vedomie.

Kontrahovanie európskych peňazí v OPII v závere predošlého mesiaca dosiahlo objem 5,577 mld. eur, čo predstavuje 93 % z celkovej alokácie. Z toho v časti programu priamo riadenej ministrom dopravy a výstavby bolo zazmluvnených 3,199 mld. eur, čiže 95,7 % z alokácie v priamej gescii ministerstva dopravy. V záväznom pláne na rok 2021 sa rezort dopravy v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi zaviazal vyčerpať vyše 814 mil. eur a zvýšiť kontrahovanie o 1,151 mld. eur.

V prioritných osiach v gescii rezortu dopravy bolo v septembri a októbri tohto roka vyčerpaných viac ako 16 mil. eur. Zazmluvnené boli štyri dopravné projekty s pridelenými zdrojmi v hodnote 56,8 mil. eur, z toho najviac na rozostavanú rýchlostnú cestu R3 Tvrdošín - Nižná 52,7 mil. eur

Najčastejšie riziká pri implementácii európskych zdrojov podľa ministerstva dopravy vyplývajú z verejných obstarávaní, majetko-právnych vysporiadaní a získavania stavebných povolení, ktoré vedú k posunu harmonogramu výstavby. Ministerstvo vykonáva detailný monitoring všetkých dopravných projektov, čím sa snaží eliminovať možné riziká pri čerpaní zdrojov EÚ. Vo väčšine prípadov týkajúcich sa verejného obstarávania je rezort ako riadiaci orgán OPII odkázaný na konanie Úradu pre verejné obstarávanie.

„So stavebnými projektmi je taktiež spojené riziko predlžovania lehoty výstavby z dôvodu zdĺhavého majetkovoprávneho vysporiadania, z dôvodu nepredvídateľných skutočností, prípadne z nedostatočnej projektovej prípravy, čo môže viesť k udeleniu finančných korekcií a tým negatívne ovplyvniť implementáciu programu,“ uviedlo ministerstvo. Na pravidelných koordinačných poradách informuje prijímateľov o všetkých zisteniach a usmerňuje ich pri realizácii aktuálnych projektov a príprave nových projektov.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu