Operačný program Efektívna verejná správa pomáha Regulačnému úradu zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov a modernizovať poskytovanie verejných služieb


Dátum: 05.08.2019

Obrázok k aktualite Operačný program Efektívna verejná správa pomáha Regulačnému úradu zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov a modernizovať poskytovanie verejných služieb
Hoci primárne je získanie a prehlbovanie vzdelania záujmom i povinnosťou štátneho zamestnanca, úlohou zamestnávateľa je okrem iného aj starať sa o vzdelávanie svojich ľudských zdrojov, či už formou prehlbovania alebo zvyšovania kvalifikácie. Vzdelávanie zamestnancov je druh starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov, ktorý v konečnom dôsledku prináša úžitok zamestnancovi aj zamestnávateľovi.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) musí držať krok s trhovými subjektmi, ktoré reguluje. Tieto subjekty, t.j. najmä telekomunikační operátori investujú nielen do najmodernejších technológií, ale aj do vzdelávania vlastných zamestnancov. Zabezpečenie vzdelávania zamestnancov v tak špecifickej oblasti akou sú elektronické komunikácie a poštové služby a to na európskej úrovni je finančne náročné. Prebiehajúci projekt „Zlepšenie kvality služieb a riadenia ľudských zdrojov“ má za cieľ zvýšiť kvalitu odborných vedomostí a znalostí  zamestnancov Regulačného úradu. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu, Operačného programu Efektívna verejná správa a trvá od januára 2018 do decembra 2019. Celkový rozpočet projektu je 460 000 EUR.
 
Cieľ a cieľová skupina  a spôsob realizácie projektu
 
Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania a rozvoja, hodnotenia, výberu a následnej adaptácie a stabilizácie zamestnancov Regulačného úradu cestou aplikácie moderných prvkov personálneho riadenia. Jeho súčasťou je aj pilotná realizácia špecializovaných vzdelávacích aktivít pre vytipovaných štátnych zamestnancov Regulačného úradu. Cieľovú skupinu projektu tak tvorí 80 štátnych zamestnancov podieľajúcich sa na plnení odborných úloh v oblasti elektronických komunikácii a poštových služieb.
 
Realizácia projektu
 
     V prvom roku projektu boli zrealizované špecializované vzdelávacie a rozvojové aktivity, prostredníctvom ktorých sa zvýšila kvalita vedomostí, znalostí a zručností štátnych zamestnancov Regulačného úradu. Boli to najmä školenia vytipovaných zamestnancov v oblasti regulácie, výkonu štátneho dohľadu, nových technológií v elektronických komunikáciách, prístupov k regulácii na trhu poštových služieb, správneho a súťažného práva a súvisiacej legislatívy SR a EÚ. Aktivita obsahovala metodickú činnosť, poradenstvo, konzultácie, špecializované školiace programy, ako aj interné vzdelávanie zamestnancov.
Ďalšou kľúčovou oblasťou vzdelávania počas doterajšieho priebehu realizácie projektu boli školenia z oblasti správy frekvenčného spektra, napr. frekvenčné plánovanie v digitálnych pozemských sieťach spolu s praktickou časťou frekvenčného plánovania vysielacích zariadení. Školenia sa nevyhýbali ani aktuálnym témam ako sú Jednotný digitálny trh, sieťová neutralita, medzinárodný roaming, siete novej generácie, piata generácia mobilných komunikácií (5G), poskytovanie služieb OTT (napr. viber, whatsapp, netflix a pod.), spôsobom financovania univerzálnej poštovej služby a ich aplikácii v jednotlivých krajinách EÚ, cezhraničnému doručovaniu balíkových zásielok a pod.
Roman Vavro, tlačový hovorca Regulačného úradu dopĺňa: „V súčasnosti prebiehajú plánované krátkodobé zahraničné študijné pobyty pre 75 zamestnancov Regulačného úradu. Odborní zamestnanci v počte 66 osôb sa zúčastňujú 5-dňových stáží u vybraných európskych regulátorov a 9 odborných zamestnancov sa zúčastní 5-dňovej stáže na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli. Všetky tieto stáže by mali by absolvované do konca roka 2019.“
 
Z pohľadu čerpania nenávratného finančného príspevku je k 31. 7. 2019 vyčerpaných 78 % grantových finančných prostriedkov, pričom zvyšná časť alokácie projektu bude vyčerpaná do konca roka 2019 kedy sa všetky projektové aktivity dokončia po vecnej a obsahovej stránke.
 
Projektom sa práca nekončí
 
Po ukončení projektu bude Regulačný úrad postupovať podľa vypracovaného analytického dokumentu pre ľudské zdroje a jeho odporúčaní. Na základe Katalógu vzdelávacích potrieb sa v rozpočte úradu každoročne vyčlenia finančné prostriedky na zabezpečovanie celoživotného, kontinuálneho vzdelávania štátnych zamestnancov.
Zamestnanci Regulačného úradu budú disponovať najnovšími európskymi poznatkami z oblasti regulačného rámca pre elektronické komunikácie a poštové služby. Rovnako budú pripravení aj pre kontrolnú činnosť v rámci výkonu štátneho dohľadu nad existujúcimi aj novými službami elektronických komunikácií. Predpokladá sa aj vyššia miera kooperácie odborných organizačných zložiek a v neposlednom rade aj zníženie miery fluktuácie štátnych zamestnancov Regulačného úradu“, uzatvára Roman Vavro.
 
 
Skočiť na hlavné menu