Opatrovateľská služba SČK Humenné


Dátum: 19.03.2021

Obrázok k aktualite Opatrovateľská služba SČK Humenné
Názov: Opatrovateľská služba SČK Humenné
ITMS Kód projektu: 312041R215

opatro
Krátky popis:
„Opatrovateľská služba SČK Humenné“ je pomoc seniorom odkázaným na opatrovateľskú službu bez nutnosti ich vylúčenia z ich prirodzeného domáceho rodinného prostredia.
Po takomto type služieb existuje vysoký dopyt tak zo strany verejnej správy, samosprávy, ale hlavne od občanov – tých, ktorí sú konečnými spotrebiteľmi tejto služby ako aj tých, ktorí pre nich túto službu objednávajú. Projekt zvýšil dostupnosť opatrovateľskej služby občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov a zároveň podporil ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite a znížil dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.
Opatrovateľská služba je forma sociálnej služby, ktorá bola poskytovaná priamo v domácnosti klientov. Počet zamestnancov, ktorí poskytovali opatrovateľskú službu v rámci projektu bolo 20.
Opatrovateľská služba riešila nepriaznivú sociálnu situáciu fyzických osôb z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Hlavným cieľom poskytovania opatrovateľskej služby bola podpora zotrvania klienta vo svojom prirodzenom prostredí a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti. Vytvorilo sa vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporila sa integrácia cieľovej skupiny do spoločnosti. Podporil sa aj súbeh pracovného a rodinného života pre rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti.
 
Prijímateľ:  Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné
Celkové oprávnené náklady projektu:  295 396,80 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   251 087,28 Eur zdroj EÚ, 44 309,52 Eur zdroj ŠR
Vlastné zdroje:  0 Eur
Operačný program:  Ľudské zdroje
Doba realizácie projektu: 01/2019 – 02/2021
opatro1
 
Skočiť na hlavné menu