Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových informačných a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu


Dátum: 02.07.2019

Obrázok k aktualite Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových informačných a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu
Názov: Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových informačných a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu

vod
Stručný popis projektu: Predmetom realizácie projektu je nákup 180 ks informačno-komunikačného a tarifného systému pozostávajúceho z palubného počítača, tlačiarne cestovných lístkov s čítačkou BČK, z čítačky EMV kariet a čítačky 2D kódu, komunikačnej jednotky, podstavy, vozidlového kamerového systému a z WiFi vo vozidle. Projekt je veľkým krokom k zriadeniu IDS v Prešovskom kraji, resp. na úrovni miest ako sú Prešov, či Bardejov.
vod1
Hlavný cieľ projektu: Hlavným  cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom  zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému.

Hlavné aktivity projektu: Projekt bude realizovaný v rámci jednej etapy s názvom „Nákup informačno – komunikačného a tarifného systému". Realizáciu hlavnej  aktivity  projektu zabezpečí externý dodávateľ vybraný vo verejnom obstarávaní.
Informačno – komunikačný a tarifný systém bude pozostávať z nasledovných častí:
  • Palubného počítača  - zariadenia na výdaj cestovných lístkov vo vozidlách pravidelnej autobusovej dopravy. Zariadenie bude slúžiť aj ako riadiaca a pamäťová jednotka pre ukladanie dát pre jednotlivé periférne zariadenia vo vozidle dopravcu.
  • Tlačiarne cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet, čítačky EMV (bankomatových) kariet a čítačky 2D kódu - zariadenia pre tlač papierových cestovných lístkov vo vozidlách pravidelnej automobilovej dopravy.
  • Komunikačnej jednotky - zariadenia pre pripojenie ovládaných periférnych zariadení k palubnému počítaču vo vozidlách pravidelnej automobilovej dopravy.
  • Podstavy - zariadenia pre uchytenie palubného počítača a tlačiarne s čítačkou kariet vo vozidlách
  • Vozidlového kamerového systému - zariadenia pre nahrávanie kamerových záznamov vo vozidlách.
  • WIFI vo vozidle - zariadenia pre pripojenie do internetu cez WIFI vo vozidlách
 vod2
Situácia po realizácii projektu:
Modernizáciou vozidlového informačného a komunikačného systému vozidiel sa predpokladá najmä:
  • zabezpečenie prenosu online informácií z vozidiel na dopravný dispečing za účelom efektívneho riadenia dopravy, zároveň sa tieto informácie budú odosielať do informačných panelov na zastávky, do ostatných vozidiel za účelom informovania cestujúcich počas jazdy a taktiež pre web a mobilné aplikácie, ktoré budú slúžiť cestujúcej verejnosti pre efektívnejšie plánovanie cestovania,
  • modernizáciou systému zvukových hlásení a inštalovaním zariadení pre informovanie nevidiacich a slabozrakých sa zrýchli a zefektívni informovanie cestujúcich priamo vo vozidle, nevidiacim a slabozrakým sa uľahčí cestovanie nielen pred nástupom, ale aj počas jazdy vo vozidle,
  • modernizáciou čítacích zariadení na čipové karty sa zaručí kompatibilita s kartami vyššieho štandardu a bezpečnosti, pričom sa budú dať v systéme čítať aj karty iných dopravcov, resp. vzdelávacích inštitúcií na území funkčnej oblasti (Žilinská univerzita, stredné školy), cestujúcim sa zjednoduší manipulácia s viacerými kartami, resp. sa odstráni povinnosť mať viacero čipových kariet,
  • moderné, rýchle a bezpečné zariadenia na hlasovú komunikáciu.
 
Prijímateľ: SAD Prešov, a.s.

Celkové oprávnené náklady projektu:  928 775,00 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 848 105,46 €
Vlastné zdroje: 94 233,94 €

Operačný program: IROP

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: október 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: september 2018
 
 
Skočiť na hlavné menu