ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR OP KŽP


Dátum: 05.04.2022

Obrázok k aktualite ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 Vás pozýva na ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

 

Termín a miesto konania:

5. apríla 2022 (utorok), dištančná forma (online) o 09:30 hod.

Program:

09:30    –    09:40     Privítanie účastníkov, všeobecné informácie o priebehu seminára

09:40    –    09:45     Základné informácie o zmenách vo výzvach (alokácie, uzávierky výziev) v oblasti odpadového hospodárstva

09:45    –    10:00     Stručné predstavenie výzvy č. 56 a aktuálne zmeny vyplývajúce z Usmernenia č. 3

10:00     –    10:10     Najčastejšie nedostatky identifikované v rámci konania o ŽoNFP

10:10     –    11:00     Diskusia

 

Pozvánku s dôležitými informáciami pripájam v prílohe.

V prípade otázok som Vám k dispozícii.

Prosím o potvrdenie svojej účasti na emailovú adresu vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk do 31.03.2022.

2022_04_05_pozvánka infoseminár_online


Skočiť na hlavné menu