Odstraňovanie bariér na vodnom toku


Dátum: 15.06.2020

Obrázok k aktualite Odstraňovanie bariér na vodnom toku

Turiec_1

 
Názov:
Odstraňovanie bariér na vodnom toku Turiec, rkm 7,530
Krátky popis: Cieľom projektu bolo spriechodnenie migračnej bariéry na existujúcej hati na toku Turiec - rkm 7,530 v meste Martin vybudovaním nového rybovodu a zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity vodného toku (8,966 km) od ústia rieky Turiec do rieky Váh. V rámci projektu bolo spriechodnené koryto toku Turiec  odstránením prvej existujúcej bariéry v podobe hate od zaústenia do toku Váh. Vybudovaním rybovodu sa umožnila každoročná protiprúdová neresová migrácia sťahovavých rýb na neresiská vo vyšších úsekoch toku, odkiaľ sa po rozmnožení ryby presúvajú do dolnej časti toku. Okrem celoročnej migrácie rýb do vhodných biotopov sa umožnil návrat rýb na pôvodné stanovište v prípade povodní alebo znovuosídlenie areálu po znečistení toku, prípadne rozširovanie výskytu iných druhov vodných živočíchov, čo má priaznivý vplyv na zlepšenie fauny a flóry v blízkosti rybovodu. Priaznivý dopad má rybovod hlavne na lipňové rybie pásmo.
Prijímateľ:  SVP, š. p.
Celkové oprávnené náklady projektu:  914 101,45 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   914 101,45 EUR
Vlastné zdroje:   0,00 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 09/2015 -  08/2019 (48 mesiacov)
Fotodokumentácia:  
 Turiec_3
 
Skočiť na hlavné menu