Odporúčania pre Slovensko


Dátum: 20.05.2020

Obrázok k aktualite Odporúčania pre Slovensko
Komisia dnes predložila návrh odporúčaní pre jednotlivé krajiny, v ktorých poskytuje usmernenia pre hospodárske politiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Tohtoročné odporúčania sa zameriavajú na najnaliehavejšie výzvy, ktoré pandémia priniesla, ako aj na opätovné naštartovanie udržateľného rastu.
 
Tieto odporúčania sa odvíjajú od 2 základných cieľov:
  • krátkodobé hľadisko  - zmiernenie vážnych negatívnych dôsledkov pandémie koronavírusu
  • krátkodobé až strednodobé hľadisko - dosiahnutie udržateľného a inkluzívneho rastu, ktorý uľahčuje zelenú a digitálnu transformáciu.
V prípade Slovenska sa odporúčania týkajú:
- fiškálnych politík zameraných na dosiahnutie obozretných strednodobých fiškálnych pozícií, udržateľnosti dlhovej služby pri súčasnom zvyšovaní investícií;

- posilnenia odolnosti systému zdravotnej starostlivosti v oblasti personálu, kritických zdravotníckych materiálov a infraštruktúry a zlepšenia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti a koordinácie medzi jednotlivými druhmi starostlivosti;

- poskytnutia primeranej náhrady príjmu a zabezpečenia prístupu k sociálnej ochrane a základným službám pre všetkých;

- posilnenia digitálnych zručností a zabezpečenia rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu;

- opatrení na zabezpečenie likvidity malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb;

- odstránenia nedostatkov v oblasti digitálnej infraštruktúry;

- realizácie verejných investičných projektov a podpory súkromných investícií na podporu oživenia hospodárstva vrátane investícii do zelenej a digitálnej transformácie, najmä do čistej a efektívnej výroby a využívania energie a zdrojov, udržateľnej verejnej dopravy a odpadového hospodárstva;

- účinného dohľadu pri boji proti praniu špinavých peňazí;

- zabezpečenia priaznivého podnikateľského prostredia a kvalitných verejných služieb;

- integrity justičného systému.

Odporúčania pre Slovensko

Skočiť na hlavné menu