Odhad chybovosti v politike súdržnosti EÚ poskytuje podľa EDA neúplný obraz


Dátum: 23.11.2021

Obrázok k aktualite Odhad chybovosti v politike súdržnosti EÚ poskytuje podľa EDA neúplný obraz
Odhad chybovosti v politike súdržnosti EÚ, ktorý vypracúva Európska komisia, poskytuje podľa Európskeho dvora audítorov (EDA) neúplný obraz. Komisia každoročne zverejňuje svoj odhad nezrovnalostí vo výdavkoch na politiku súdržnosti EÚ. V správe, ktorá bola uverejnená, však EDA dospel k záveru, že príslušné chybovosti nie sú konečné. Podľa EDA pravdepodobne podhodnocujú skutočnú chybovosť výdavkov v oblasti súdržnosti. Je to z dôvodu nedostatkov, ktoré audítori zistili v systéme kontroly Komisie.

"Vlastný systém kontroly Európskej komisie dostatočne nekompenzuje nedostatky v práci orgánov auditu členských štátov pri kontrole výdavkov v oblasti súdržnosti," povedal člen EDA zodpovedný za správu Tony Murphy. "Odhadovaná chybovosť, ktorú Komisia každoročne zverejňuje v príslušných správach o činnosti generálnych riaditeľstiev a v správe Komisie o riadení a výkonnosti, nie je konečná a môže predstavovať len minimálnu mieru," dodal.

Súdržnosť, politika zameraná na znižovanie rozdielov v rozvoji medzi členskými štátmi a regiónmi EÚ, sa stala najväčšou oblasťou politiky EÚ. Predstavuje viac než tretinu rozpočtu. Je to aj oblasť, v ktorej je riziko neoprávnených výdavkov vysoké, pretože pravidlá, ktorými sa riadi, sú zložité a veľká časť výdavkov je založená na úhrade deklarovaných nákladov.

Audítori zistili obmedzenia, z ktorých vyplýva, že neoprávnené výdavky zostávajú neodhalené a neopravené. Administratívne kontroly preto majú len obmedzenú hodnotu pri potvrdzovaní správnosti príslušných transakcií a platnosti vykázanej celkovej zvyškovej chybovosti. Hoci preskúmania prispievajú k prístupu založenému na riziku pri výbere operačných programov na audity zhody, Komisia nevybrala vždy tie, ktoré majú najvyššie skóre rizika, a dostatočne nezdokumentovala odôvodnenie ich výberu.

Audítori EÚ upozorňujú na vysokú frekvenciu neodhalených chýb, hoci vzorka preskúmaných operácií bola malá. To naznačuje, že v mnohých zostávajúcich operáciách a vo výdavkoch sú pravdepodobne prítomné ďalšie typy chýb. Komisia využíva výsledky tejto práce ako hlavný základ svojho kľúčového ukazovateľa výkonnosti (KPI). Audítori považujú tento kľúčový ukazovateľ výkonnosti za minimálnu odhadovanú chybovosť, ktorá tiež nie je konečná. Audítori dospeli k záveru, že Komisia pravdepodobne podhodnocuje skutočnú chybovosť v politike súdržnosti vo svojom kľúčovom dokumente zodpovednosti. S cieľom zlepšiť vykazovanie informácií o správnosti v oblasti súdržnosti za nové programové obdobie audítori EÚ predkladajú viaceré odporúčania.

Na základe vlastného overovania, posúdenia práce a zistení sa Komisia snaží potvrdiť, či je zvyšková chybovosť vo výdavkoch na politiku súdržnosti vykázaná členskými štátmi pod prahovou hodnotou 2 %. Pokiaľ ide o obdobie 2014 – 2020, audítori poznamenávajú, že Európska komisia uvoľní zadržanú platbu vo výške 10 %, ktorá bola pôvodne pozastavená, aj keď má dôkaz o tom, že výdavky v účtovnej závierke obsahujú chybovosť nad 2 %. Hoci je to v súlade s nariadením, nie je to v súlade s celkovým cieľom zadržania platieb, ktoré bolo navrhnuté na ochranu rozpočtu EÚ.

Pokiaľ ide o obdobie 2021 – 2027, audítori zaznamenali niektoré pozitívne zmeny. Komisia napríklad už nemôže schváliť účtovné závierky s vykázanou celkovou zvyškovou chybovosťou nad 2 %. Naďalej však bude uvoľňovať zníženú zrážku vo výške 5 % pred vykonaním kontrol správnosti. Tieto zmeny stále zaostávajú za cieľom ochrany rozpočtu EÚ.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu