Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce


Dátum: 21.05.2019

Obrázok k aktualite Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce
Názov: Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce
 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo obstaranie 2 042 ks záhradných kompostérov s objemom 400 l pre domácnosti obyvateľov mesta a tým vytvorenie predpokladu na zníženie nákladov za spracovanie BRKO. Ďalším čiastkovým cieľom bolo zníženie nákladov na zvoz BRO pre obyvateľov mesta a zlepšenie podmienok spôsobu nakladania s odpadom. Prínosom projektu je eliminácia vzniku miest s nelegálne umiestneným odpadom. Vyprodukovaný kompost využijú občania ako hnojivo pri pestovaní ovocia, zeleniny a kvetov v záhradách. Zvolený spôsob nakladania s BRO má pozitívny vplyv na životné prostredie a na ekonomické zaťaženie mesta. V rámci projektu sa podarilo mestu zvýšiť environmentálne a ekologické povedomie občanov v oblasti zlepšenia vzťahu k prírode a životnému prostrediu. Ďalším prínosom je ušetrenie finančných prostriedkov za nákup hnojív alebo pestovateľských substrátov, používaných pri skrášľovaní, výsadbe a udržiavaní verejnej zelene v meste.
Prijímateľ:  Mesto Zlaté Moravce
Celkové oprávnené náklady projektu:  160 991,28 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   152 941,72 EUR
Vlastné zdroje:   8 049,56 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 11 – 12/2018 (2 mesiace)
kompost
Skočiť na hlavné menu