Obstaranie a montáž širokozáberových závlahových zariadení pivotového typu, rekonštrukcia čerpacích staníc


Dátum: 15.06.2022

Obrázok k aktualite Obstaranie a montáž širokozáberových závlahových zariadení pivotového typu, rekonštrukcia čerpacích staníc
 AGROPROVA1
Názov projektu Obstaranie a montáž širokozáberových závlahových zariadení pivotového typu, rekonštrukcia čerpacích staníc
Kód projektu 041NR300016
Prijímateľ Názov AGROPROVA, s.r.o.
Sídlo Mederčská 81, 94501 Komárno
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Nitriansky kraj Okres Komárno Komárno, Iža,  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
21.02.2021 18.05.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 497 700,00 EUR
Z toho NFP 995 400,00 EUR
Vlastné zdroje 497 700,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bola modernizácia pestovania špeciálnych plodín a množiteľských porastov s dosiahnutím potrebnej intenzity a zefektívnenie  produkcie.
Špecifickými cieľmi projektu:
1.           Inovácia zavlažovania plodín
Tento cieľ sa naplnil predovšetkým prostredníctvom obstarania moderných, inovovaných širokopásmových závlahových technológií pivotového typu ako náhradu za používané fregatové  zavlažovače.
2.           Úspora a zvýšenie využiteľnosti zavlažovacej vody s rastlinami
Tento cieľ sa bude napĺňa predovšetkým prostredníctvom rovnomerného dávkovania závlahovej vody, ochranných látok a hnojív, čo vedie k navýšeniu úrody, úspore vody a k zníženiu povrchového odtoku.
3.           Zvýšenie produktivity práce pri zavlažovaní špeciálnych plodín a množiteľských porastov
Tento cieľ sa naplnil predovšetkým prostredníctvom vybudovania moderného závlahového systému vrátane obnovy  6  čerpadiel s ovládacím panelom, ktorý je jedným z najnovších inteligentných panelov, umožňuje ovládanie pomocou vzdialeného, čo výrazne znižuje potrebu živej ľudskej práce a tým zníženie pracovných nákladov.
4.           Zlepšenie ochrany životného prostredia
Tento cieľ sa napĺňa predovšetkým prostredníctvom presnej aplikácie vody, ochranných látok a hnojív; tieto môžu viesť k efektívnejšej spotrebe energie k zníženiu povrchového odtoku k zníženiu pôdnej erózie.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bolo obstaranie a montáž  11 ks širokopásmových zavlažovačov pivotového typu a rekonštrukcia 6 ks vertikálnych ponorných čerpadiel s elektronickým príslušenstvom.
 AGROPROVA2
Skočiť na hlavné menu