Obnovená cesta v Ždiari bude slúžiť obyvateľom aj turistom


Dátum: 29.10.2019

Obrázok k aktualite Obnovená cesta v Ždiari bude slúžiť obyvateľom aj turistom
Obnovená cesta prvej triedy I/66 v Ždiari bola dnes slávnostne uvedená do prevádzky. Takmer 5 kilometrov zrekonštruovanej vozovky s chodníkmi a lávkou pre peších rekonštruovali viac ako rok s príspevkom Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

 „Projekty tohto druhu sú pre slovenské regióny nesmierne dôležité, keďže cesty I. triedy sú a ešte dlho budú základom dopravnej siete na Slovensku. Dôležitosť, ktorú prikladáme práve jednotkám, dobre ilustruje fakt, že do nich investujeme aj získané dodatočné európske zdroje z realokácií z iných operačných programov,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Táto cesta je dôležitá pre obyvateľov Ždiaru, na ktorých sa pri oprave myslelo v prvom rade. Jej modernizácia vzhľadom na stav vozovky už bola nutná a priniesla miestnym viaceré pridružené benefity ako riešenie odvodnenia, úpravy kanalizácie a vodovodu, verejného osvetlenia a chodníkov pre peších.

Aj keď dnes nestojíme pri otváraní diaľnice, význam tejto komunikácie je nepochybný vzhľadom prepojenie na poľsko-slovenskú hranicu a populárnu turistickú destináciu akou rozhodne Ždiar je. Jej kvalita určite prispeje k vyššej bezpečnosti motoristov ako aj peších turistov a chodcov, čo je samozrejme našim cieľom,“ povedala Ladislava Cengolová, štátna tajomníčka MDV SR, pri slávnostnom strihaní pásky na obnovenej ceste.

Rekonštrukcia cesty I/66 v úseku Ždiar, bola realizovaná na dĺžke 4 960 m. Začiatok úseku rekonštrukcie cesty I/66 je v km 124,830 pri križovatke s miestnou komunikáciou do Bachledovej doliny, koniec v km 129,790 nad obcou pred lyžiarskym strediskom Skicentrum Strednica. Stavebné úpravy priniesli úpravu a rozšírenia vozovky, výstavbu priechodov pre chodcov s osvetlením, chodníkov pre peších, prístreškov autobusových zastávok, výmeny zvodidiel a celkového odvodnenia cesty, ktoré predĺži jej životnosť.

Modernizácie ciest I. triedy
Ministerstvo dopravy a výstavby SR predpokladá, že tento rok získa dodatočné zdroje z eurofondov vo výške 250 miliónov eur, ktoré investuje do viacerých projektov na regionálnych cestách do roku 2023. Pôjde najmä o obchvaty miest, ako je napríklad Brezno, Holíč, Prievidza, Sabinov, Plavnica. Prefinancuje sa aj projektová príprava rýchlostnej cesty R2 v regióne Horná Nitra. Okrem tohto regiónu smeruje podpora najmä do Prešovského a Banskobystrického kraja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informačnej spoločnosti na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet cca 4,7 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a národného spolufinancovania prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj realizáciu projektov na podporu informačnej spoločnosti.
Prioritné osi OPII:
PO1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T )
PO3 - Verejná osobná doprava
PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
PO5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO7 - Informačná spoločnosť
PO8 - Technická pomoc

Skočiť na hlavné menu