Obnova nášho filmového dedičstva napreduje


Dátum: 01.07.2016

Obrázok k aktualite Obnova nášho filmového dedičstva napreduje
Do konca roka 2015 sa podarilo Slovenskému filmovému ústavu zabezpečiť obnovu 3 973 titulov, čo je spolu 1 885 723 metrov filmového materiálu, neobnovených ostávalo 2 943 titulov.

Kabinet včera prerokoval a vzal na vedomie Správu o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizácie projektu Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike na roky 2013 – 2015. Správu na dnešné rokovanie vlády predložilo ministerstvo kultúry. Cieľom projektu, ktorý funguje už od roku 2009 a pravidelne sa aktualizuje, je záchrana kinematografických a audiovizuálnych diel a ich postupné sprístupňovanie verejnosti. Má tiež "zabezpečiť normám vyhovujúce ukladacie priestory (depoty), a to vrátane dočasných úložísk pre ešte nediagnostikované a neošetrené materiály, aby nedošlo k nežiaducej recidíve už ošetrených materiálov", približuje význam projektu v predkladacej správe Ministerstvo kultúry (MK) SR.

Štátnu správu v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva vykonáva podľa zákona o audiovízii Slovenský filmový ústav (SFÚ). SFÚ usmerňuje katalogizáciu, ochranu a obnovu aj hodnotu audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov. Správa popisuje jednotlivé fázy procesu obnovy audiovizuálneho dedičstva, ktorými sú inventarizácia, diagnostika, ošetrovanie, obnovenie, digitalizácia filmových materiálov a ich sprístupňovanie. Tiež sa venuje činnosti SFÚ v rámci jednotlivých fáz obnovy filmového dedičstva počas rokov 2013 až 2015 a vyhodnocuje stav obnovy k 31. decembru 2015. Stručne popisuje projekt Digitálna audiovízia a projekt SK CINEMA, ktoré úzko súvisia a nadväzujú na projekt Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR, pretože len obnovené filmové materiály môžu byť následne zdigitalizované, približuje správa MK SR.

Do konca roka 2015 boli kompletne obnovené materiály vo fondoch SFÚ, ktoré sú venované historickým záznamom, spravodajským a animovaným filmom. Z fondu dlhometrážnych hraných filmov sa obnovilo 115 titulov a na obnovu čakalo ešte 215 titulov. Z fondu krátkometrážnych dokumentárnych filmov bolo obnovených 442 titulov a na obnovu zostávalo 2 728 titulov. Spolu sa do konca roka 2015 podarilo obnoviť 3 973 titulov, čo je 1 885 723 metrov filmového materiálu. Neobnovených bolo 2 943 titulov.

Projekt po prvý raz ministerstvo kultúry vypracovalo na roky 2009 - 2013, následne naň nadviazalo pokračovaním pre roky 2013 až 2015. Zo sumáru čerpania výdavkov na projekt Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva SR za roky 2013 až 2015 vyplýva, že za uplynulé tri roky išlo na projekt 4 485 176 eur. Laboratórne spracovanie archívnych fondov a výroba nových materiálov sa uskutočňovali vo filmových laboratóriách Ateliérov Bonton v Zlíne. Od júna 2014 sa kompletný reťazec digitálneho postprodukčného spracovania vybraných filmových materiálov zabezpečuje aj v novom digitalizačnom pracovisku SFÚ v suterénnych priestoroch bratislavského Kina Lumiére. To vzniklo vďaka národnému projektu Digitálna audiovízia v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), jeho Prioritnej osi 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Projekt realizoval SFÚ spolu s RTVS od roku 2011, skončil sa 30. novembra 2015 a na ďalších päť rokov musí byť zaistené jeho pokračovanie. Vďaka projektu SFÚ zdigitalizoval 1 001 kultúrnych objektov, z toho 600 sú spravodajské filmy, 198 animované filmy, 158 dokumentárne filmy a 45 hrané filmy. Celkovo to predstavuje 900 km filmového materiálu a všetky zdigitalizované a zreštaurované diela budú dostupné na DCP nosičoch určených pre kiná. RTVS vo svojom vybudovanom pracovisku zdigitalizoval celkovo 60 649 kultúrnych objektov, z čoho až 51 799 sú audiozáznamy a 8 850 videozáznamy. Pôvodná výška nenávratného finančného príspevku 24 089 940,37 eura bola v októbri 2015 upravená na 20 883 676,22 eur.

V projekte Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR určuje ministerstvo kultúry hlavné úlohy v ochrane audiovizuálneho dedičstva na Slovensku. V januári tohto roka vláda schválila pokračovanie projektu na roky 2016 až 2018, na ktoré má ísť takmer šesť miliónov eur. Ministerstvo kultúry v aktualizácii projektu okrem iného upozornilo, že v poslednom čase sa stávajú súčasťou audiovizuálneho dedičstva aj audiovizuálne diela vyrobené digitálnou cestou a zaznamenané na digitálnom nosiči. Ich dlhodobé a bezpečné archivovanie je však problematické. SFÚ preto "v nastávajúcom období rovnako ako iné národné filmové archívy bude musieť pripraviť stratégiu prístupu k digitálnym nosičom a navrhnúť postupnú a kontinuálnu udržateľnú obnovu aj digitálnych obsahov". Aktuálny projekt na roky 2016 až 2018 počíta aj s dobudovaním medziskladu, vlastného inšpekčného pracoviska či archívneho pracoviska SFÚ pre prácu s digitalizovaným archívnym materiálom.

Vypracovanie projektu Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR vychádza z medzinárodných záväzkov Slovenska. Projekt schválila vláda SR 17. mája 2006 v súvislosti s ratifikáciou Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva a Protokolu o ochrane televíznej produkcie k Európskemu dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva. Vláda zároveň uložila ministrovi kultúry zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z tohto projektu. Jeho hlavným zámerom je vytvorenie podmienok pre záchranu, obnovu a sprístupňovanie audiovizuálneho dedičstva SR.
 
(SITA)
Skočiť na hlavné menu