Obnova domu ľudového v Osturni pre muzeálne účely


Dátum: 17.06.2024

Obrázok k aktualite Obnova domu ľudového v Osturni pre muzeálne účely
Názov projektu Obnova domu ľudového s. č. 213 v Osturni pre muzeálne účely
Kód projektu 309070ASD1
Prijímateľ Názov Obec Osturňa
Sídlo Osturňa 153
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj  
Okres Kežmarok
 
Obec Osturňa  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
 
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
03.03.2023 30.06  2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 24532,26 EUR
Z toho NFP 24532,26 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bola Obnova domu ľudového s. č. 213 pre muzeálne účely v k. ú. Osturňa. Zámerom projektu bolo priamo nadväzovať na strategický zámer a rozvoja územia MAS Tatry – Pieniny, ktorý je definovaný v stratégii CLLD a vychádza z definícii potrieb územia a obce Osturňa. Cieľom regiónu je vytvoriť lákavé územie pre obyvateľov, návštevníkov implementovaním stratégie rozvoja pomocou špecifických cieľov. Pre naplnenie tohto cieľa je aj samotné zatraktívnenie územia obce Osturňa, kde snahou je rozvoj  a investičné úsilie o efektívny a trvalo udržateľný rozvoj. Obec Osturňa je Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, ktorá bola vyhlásená v roku 1979. Predmetom projektu bolo dokončenie obnovy Domu ľudového s. č. 213 - horný koniec obce, nachádzajúca sa na  parcele č. KN-C 742 v k. ú. obce Osturňa – NKP. Realizáciou projektu sa zvýši atraktívnosť územia, zveľadí sa pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, ktorá je vyhľadávaná domácimi a zahraničnými turistami. Zachovajú sa kultúrne a duchovné hodnoty dedičstva našich predkov pre ďalšie generácie a pôvodná špecifická architektúra. 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Obec Osturňa je súčasťou územia MAS Tatry – Pieniny LAG , ktorej bol schválený štatút MAS a implementuje stratégiu CLLD „Od Tatier k Dunajcu“. Obec Osturňa  má 290 obyvateľov.Obec Osturňa v rámci demografického vývoja klesajúcu tendenciu v počte obyvateľov. Blízkosť väčších miest Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Kežmarok alebo Poprad však predpokladá  a dáva perspektívu našej obce na udržanie a rozvoj vzhľadom k tendencii vytvárania satelitných miest.  Zámery obce Osturňa sú orientované na zlepšovanie života v obci budovaním infraštruktúry. Predstavou obce  je vytvoriť z obce Osturňa obec s príjemným vzhľadom, obec mládeže a detí, v ktorej bude bohatý spoločenský a kultúrny život , v ktorej ľudia budú hrdí na obec v ktorej žijú a vyrastajú.
Nakoľko obec nedisponuje  vlastnými investičnými prostriedkami, ktoré by jej umožňovali realizovať náročnejšie investičné aktivity, obec plánuje realizovať zveľaďovanie a zlepšenie podmienok života v obci za pomoci externých zdrojov, predovšetkým zdrojov z fondov EÚ.
Predmetom projektu je dokončenie obnovy Domu ľudového s. č. 213 umiestneného na pozemku vo vlastníctve obce Osturňa, ktorá je súčasťou Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry a bude slúžiť na muzeálne účely.

Skočiť na hlavné menu