Obec Častá - jazykové učebne a knižnica pre základnú školu


Dátum: 24.07.2020

Obrázok k aktualite Obec Častá - jazykové učebne a knižnica pre základnú školu
Krátky popis: ZŠ v súčasnosti navštevuje 238 žiakov, z toho 117 na prvom stupni a 121 na druhom stupni. Počet tried je 12. V jednotlivých triedach je maximálne 27 žiakov. Škola je zameraná na enviromentálne, jazykovo a inkluzívne špecifickými potrebami s cieľom zvýšenia ich úspešnosti. Škola má zriadený odborný tím ľudí: špeciálneho pedagóga, externého psychológa, sociálneho pedagóga a asistenta učiteľa.    
 
 casta
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s ich požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce obstaraním jazykovej učebne a knižnice.
Hlavné aktivity projektu:
 
  1. Obstaranie jazykových učební na výučbu cudzích jazykov(anglického a nemeckého jazyka),
  2. Obstaranie školskej knižnice vrátane priestorov,
Situácia po realizácii projektu: Po úspešnej realizácii nášho projektu „Obec Častá – Jazykové učebne a knižnica pre základnú školu“ sa zvýši vzdelanostná úroveň žiakov, zlepšia výsledky v národnom meraní Testovania 9, dosiahne sa prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základných školách s potrebami trhu a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce. Obstaraním knižnice sa podstatne zvýšia všetky aspekty čitateľskej gramotnosti u žiakov a podporí celoživotné vzdelávanie.
 
 casta1
 
Prijímateľ:  Obec Častá
Celkové oprávnené náklady projektu: 73 401,20 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:  69 731,14 €
Vlastné zdroje:  3 670,06 €
 
 casta2
 
Operačný program: IROP
Doba realizácie projektu:   
Začiatok realizácie aktivít projektu:        november 2018
Ukončenie realizácie aktivít projektu:    máj 2019

Skočiť na hlavné menu