Občianstvo EÚ: z nového prieskumu vyplýva, že ako občania EÚ máme vyššie povedomie o našich európskych právach


Dátum: 10.07.2020

Obrázok k aktualite Občianstvo EÚ: z nového prieskumu vyplýva, že ako občania EÚ máme vyššie povedomie o našich európskych právach

Z nového prieskumu Eurobarometra o občianstve EÚ a demokracii, ktorý dnes zverejnila Európska komisia, vyplýva, že veľká väčšina Európanov (91 %) pozná pojem „občan Európskej únie“. Ide o najvyššiu úroveň informovanosti od roku 2007 a stabilný nárast z 87 % zaznamenaných v roku 2015. Väčšina Európanov je dobre informovaná o svojich volebných právach vo svojej krajine, aj pokiaľ ide o európske voľby. Európska komisia dnes takisto otvára verejnú konzultáciu o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ.

Podpredsedníčka Komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Som rada, že čoraz viac Európanov si uvedomuje svoje práva vyplývajúce z občianstva EÚ: právo na pobyt v inom členskom štáte, právo na rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo právo voliť a byť volený vo voľbách EÚ. Občania však musia takisto vedieť, ako tieto práva chrániť, ak nie sú dodržiavané. Chcem zlepšiť postavenie európskych občanov, aby mohli v plnej miere využívať výhody, ktoré Európa ponúka.

Komisár pre spravodlivosť a spotrebiteľov Didier Reynders dodal: „Podpora občianstva EÚ a účasť na demokratickom živote zostávajú jednou z najvyšších priorít Komisie. Preto je veľmi povzbudivé, že prevažná väčšina Európanov vie, čo konkrétne znamená byť občanom Európskej únie. Európska komisia je rovnako odhodlaná občanom zabezpečovať nerušené využívanie všetkých práv, ktoré im plynú z občianstva EÚ. Platí to najmä v súčasnej kríze COVID-19, keď musíme byť mimoriadne ostražití, pokiaľ ide o ochranu práv občanov.“

Hlavné zistenia prieskumu o občianstve EÚ a demokracii

  1. Vysoká úroveň informovanosti o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ

Podľa prieskumu viac ako šesť z desiatich Európanov (65 %) pozná pojem „občianstvo Európskej únie“ a vie, čo znamená, zatiaľ čo takmer každý tretí respondent (26 %) už o ňom počul. Občania poznajú najmä právo podať sťažnosť inštitúciám Európskej únie (89 %), právo na pobyt v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ (85 %), a pokiaľ sú v inom členskom štáte, právo na rovnaké zaobchádzanie, aké majú štátni príslušníci daného členského štátu (81 %). Hoci počet Európanov, ktorí vedia, čo robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva ako občanov EÚ stále rastie, iba 37 % respondentov má pocit, že sú dostatočné informovaní. Oproti 26 % v roku 2015 to predstavuje zvýšenie o 11 percentuálnych bodov. Napokon, 92 % respondentov uviedlo, že ak by boli v krajine mimo EÚ, v ktorej ich krajina nemá konzulárny úrad ani veľvyslanectvo a potrebovali by pomoc, obrátili by sa na delegáciu EÚ.

  1. Celkový prínos voľného pohybu v EÚ

Na otázky o voľnom pohybe 84 % respondentov vyjadrilo názor, že voľný pohyb občanov EÚ v rámci Európskej únie predstavuje pre hospodárstvo ich krajiny celkový prínos. To predstavuje nárast o 13 percentuálnych bodov od roku 2015, keď prínos voľného pohybu uznalo 71 % občanov. Tento prieskum Eurobarometra sa uskutočnil pred tým, ako väčšina členských štátov zaviedla opatrenia na obmedzenie pohybu v súvislosti s ochorením COVID-19.

  1. Dobrá znalosť volebných práv EÚ

Eurobarometer obsahoval aj otázky týkajúce sa volebných práv občanov EÚ. Len niečo viac ako sedem respondentov z desiatich (71 %) vie, že európsky občan žijúci v inej krajine EÚ, než z ktorej pochádza, má právo voliť alebo byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu. Na otázku, pokiaľ ide o voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, sa veľká väčšina respondentov vyjadrila, že ak by mali lepšie informácie o voľbách vo všeobecnosti a o konkrétnom vplyve EÚ na každodenný život, viac by ich to motivovalo zúčastniť sa na voľbách.

Verejná konzultácia o občianstve EÚ

Európska komisia dnes takisto otvára verejnú konzultáciu o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ. Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť informácie, skúsenosti a názory na práva vyplývajúce z občianstva EÚ, ktoré sa premietnu do ďalšej správy o občianstve EÚ. V súvislosti s pandémiou COVID-19 táto konzultácia zahŕňa aj otázky týkajúce sa vplyvu núdzových opatrení na práva vyplývajúce z občianstva EÚ. V rámci konzultácie, ktorá potrvá do 1. októbra 2020, môžu svoje názory vyjadriť všetci občania a organizácie.

Ďalšie kroky

Spätná väzba z prieskumu Eurobarometra o občianstve EÚ a demokracii, verejná konzultácia, ktorá sa začala dnes, a rozsiahla konzultácia so zainteresovanými stranami (ktorá sa má začať v druhej polovici roka 2020) budú podkladom pre ďalšiu správu o občianstve EÚ. V tejto správe sa stanovia konkrétne opatrenia na ďalšie presadzovanie práv vyplývajúcich z občianstva EÚ vrátane demokratickej účasti a neopomenie sa ani cezhraničný kontext.

Správa o občianstve EÚ za rok 2020 doplní akčný plán pre európsku demokraciu. Oba dokumenty sa majú prijať do konca roku 2020 a ich cieľom bude prispieť k zlepšeniu odolnosti demokracií v EÚ.

Súvislosti

V súlade s článkom 25 Zmluvy o fungovaní Európskej únie má Komisia právnu povinnosť každé tri roky uverejňovať správu o občianstve EÚ, ktorá sa týka uplatňovania ustanovení o nediskriminácii a občianstve a v ktorej sa stanovia nové priority v tejto oblasti. Pokiaľ ide o politické usmernenia Komisie na roky 2019 – 2024, pripravovaná správa o občianstve poskytne ďalší stimul na plnenie priorít Komisie, medzi ktoré patrí okrem iného podpora, posilňovanie a ochrana demokracie v Európskej únii.

Viac informácií

Rýchly prieskum Eurobarometra 485: občianstvo Európskej únie a demokracia – správa, príloha a infografika

Verejná konzultácia o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ

Webové sídlo o občianstve EÚ

Správa o občianstve EÚ z roku 2017

Skočiť na hlavné menu