Obchvat mesta Šaľa sa začne stavať už tento rok


Dátum: 26.04.2019

Obrázok k aktualite Obchvat mesta Šaľa sa začne stavať už tento rok
Projekt výstavby obchvatu Šale bol štúdiou realizovateľnosti potvrdený ako najpotrebnejší úsek cesty I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky. Ministerstvo dopravy a výstavby SR odporučilo pokračovať v pripravovanom variante obchvatu a Slovenská správa ciest následne vyhlásila tender na jeho zhotoviteľa. S výstavbou obchvatu mesta Šale by sa malo začať už tento rok.
 
Cieľom štúdie uskutočniteľnosti bolo posúdenie technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty v danom úseku, s vyhodnotením už navrhnutých trás a prípadné doplnenie variantov. Projekt obchvatu mesta Šaľa je jednou z mojich priorít aj vzhľadom na to, že v meste je veľmi vysoká intenzita dopravy. Som rád, že štúdia potvrdila navrhovaný severný variant ako vhodný na výstavbu a verím, že súťaž na zhotoviteľa a odovzdanie staveniska prebehne už v tomto roku,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR.

Verejné obstarávanie vyhlásila Slovenská správa ciest (SSC) hneď potom ako výsledky štúdie uskutočniteľnosti potvrdilo ministerstvo dopravy aj Útvar hodnoty za peniaze. Štúdia posudzovala dva varianty obchvatu – severný a južný. Oba posudzované varianty sa javia ako uskutočniteľné s významnými spoločenskými prínosmi. Ministerstvo dopravy  odporúčalo SSC pokračovať v realizácii severného obchvatu Šale, vzhľadom na to, že je v súlade s územným plánom, má pripravenú projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia v zmysle platnej legislatívy.
Šaľa má momentálne jediný most ponad rieku Váh, na ktorom sa sústreďuje všetka tranzitná a vnútromestská doprava. Hustá premávka v meste pri prejazde tranzitnej dopravy výrazne zaťažuje mesto a zhoršuje stav životného prostredia. Nový obchvat mesta bude mať 11,8 km a obsahuje nový most ponad rieku s dĺžkou 705 metrov. Začiatok preložky cesty I/75 je približne 120 metrov za existujúcim premostením odvodňovacieho kanála z vodného diela Kráľová, západne od obce Kráľová nad Váhom. Severozápadne obchádza obec Kráľová nad Váhom s premostením ponad rieku Váh a následne severne obchádza obec Dlhá nad Váhom, mesto Šaľa a obec Trnovec nad Váhom. Nad obcou Trnovec nad Váhom križuje trasa mimoúrovňovo železničnú vlečku do podniku Duslo, a. s.. Koniec trasy sa nachádza pri obci Horný Jatov za križovatkou s cestou III. triedy. Predpokladaná cena výstavby je viac ako 60 miliónov eur. Projekt bude financovaný s príspevkom z eurofondov prostredníctvom  Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.


Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informačnej spoločnosti na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet cca 4,7 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a národného spolufinancovania prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj realizáciu projektov na podporu informačnej spoločnosti.
Prioritné osi OPII:
PO1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T )
PO3 - Verejná osobná doprava
PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
PO5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO7 - Informačná spoločnosť
PO8 - Technická pomoc

 
Skočiť na hlavné menu