O moderné školenia Úradu vlády SR pre euroúradníkov je veľký záujem


Dátum: 26.03.2019

Obrázok k aktualite O moderné školenia Úradu vlády SR pre euroúradníkov je veľký záujem
V súlade s novovytvorenou systémovou koncepciou odborného vzdelávania administratívnych kapacít Európskych štrukturálnych a investičných fondov (AK EŠIF) - Centrálnym plánom vzdelávania AK EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 (CPV), odbor AK EŠIF Úradu vlády SR kvalitne a modernými metódami pripravuje všetkých euroúradníkov v Slovenskej republike a realizuje v priemere 100 školení ročne.

V 1. polroku 2019 odbor plánuje zrealizovať viac ako 68 prezenčných a dištančných vzdelávacích aktivít, ktoré absolvuje viac ako 1 200 euroúradníkov.

S pozitívnym ohlasom sa stretávajú najmä e-learningové kurzy: Úvod do systému finančného riadenia a kontroly a Úvod ku kontrole verejného obstarávania. Ich cieľom je získanie základných poznatkov z oblasti verejného obstarávania a finančného riadenia a kontroly EŠIF, ako aj zefektívnenie prístupu k vzdelávaniu pre čo najväčší počet AK EŠIF v čo najkratšom časovom období. Takto získané teoretické poznatky sú predpokladom účasti na ďalších školeniach v prezenčnej forme.

Uplynulý víkend boli ukončené obidva e-learningové kurzy, ktoré prebiehali od 4. marca 2019, a ktorých sa zúčastnilo 110 účastníkov. Aktuálne sa prihlasujú účastníci na ďalšie e-learningové kurzy, ktoré budú prebiehať od 1. do 21. apríla 2019. Tieto kurzy trvajú vždy 3 týždne a okrem získavania vedomostí, účastníci majú možnosť klásť otázky v rubrike Fórum, ktoré sú následne zodpovedané odbornými gestormi kurzu. Účastníci e-learningových kurzov sú zo získaných vedomostí po ukončení kurzu elektronicky testovaní.

Elektronická komunikácia pri organizovaní vzdelávacích aktivít prebieha prostredníctvom IT platformy – Informačný systém CPV - vďaka ktorej Úrad vlády SR zisťuje aj mieru spokojnosti účastníkov tej ktorej vzdelávacej aktivity. Po jej vyhodnotení môže kurzy ešte zlepšovať. Obsah IS CPV je na mesačnej báze aktualizovaný kontaktnými osobami všetkých rezortov, ktoré implementujú EŠIF a poskytuje podrobný prehľad o administratívnych kapacitách, ich pracovnom zaradení, o ich vzdelávacích aktivitách - plánovaných aj ukončených. Informačný systém CPV je priebežne doplňovaný o ďalšie funkcionality, ktoré umožňujú elektronický zber údajov o administratívnych kapacitách v rôznych dátových štruktúrach, sleduje stav administratívnych kapacít, fluktuáciu, čerpanie osobných výdavkov technickej pomoci a ďalšie potrebné údaje pre jednotný zber a ukladanie dát v oblasti eurofondov.

Kompletné informácie týkajúce sa vzdelávacích aktivít pre administratívne kapacity EŠIF sú dostupné na: https://cpv.vlada.gov.sk/


Skočiť na hlavné menu