Nové označovače vo verejnej doprave a na železnici zvýšili komfort cestovania verejnosti


Dátum: 24.09.2018

Obrázok k aktualite Nové označovače vo verejnej doprave a na železnici  zvýšili komfort cestovania verejnosti
ozacovac1Jeden lístok na všetky druhy verejnej dopravy v kraji – to je cieľ  integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Zakúpenie 250 kusov nových tarifných zariadení pre vozidlá dopravcu Slovak Lines bratislavskou župou znamenal ďalší krok k naplneniu tohto cieľa. 
Eurofondový projekt  s názvom: Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti Bratislavského kraja bol predložený a schválený v rámci Operačného programu Bratislavský kraj. Na základe uskutočneného verejného obstarávania bola v máji 2015 uzavretá zmluva o nenávratný finančný príspevok s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Bratislavský kraj. V rámci verejného obstarávania bol úspešným uchádzačom EMtest – SK, s.r.o. a EMTEST, a.s. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 375 396 eur s povinným 5% spolufinancovaním z vlastných zdrojov BSK vo výške 18 769,80 eur. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

ozacovac2
Obdobný projekt realizovala bratislavská župa aj pre   Železnice Slovenskej  republiky.  Išlo  o nákup, osadenie a inštaláciu označovačov jednorazových cestovných lístkov a predajných automatov cestovných lístkov na nástupištiach železničných staníc a zastávok ŽSR.
Označovače jednorazových cestovných lístkov umožňujú  nielen vizuálne označenie cestovného lístka, ale  aj získavanie údajov  potrebných k efektívnemu rozúčtovaniu tržieb, ako aj k optimálne modelovanie dopravných výkonov v regióne. Predajné automaty umožnia nákup jednorazových a predplatných cestovných lístkov.
V marci roku 2011 prebehli prostredníctvom poverených zástupcov Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s., ŽSR a ZSSK miestne šetrenia na vytipovaných železničných staniciach a zastávkach v regióne Bratislavského samosprávneho kraja. Na ich základe bolo umiestnených  prvých 60 označovačov cestovných lístkov v mieste najväčšieho pohybu cestujúcich (vychádzajúc z intenzity pohybu cestujúcich na daných staniciach) a 10 predajných automatov cestovných lístkov v najväčších staniciach.

 
 
 
Projektmi sa dosiahol aj väčší komfort v cestovaní pre občanov Bratislavského samosprávneho kraja. V budúcnosti sa počíta s Možnosťou  využívania jedného zakúpeného cestovného lístka postupne vo všetkých dopravných prostriedkoch existujúcich dopravcov v Bratislavskom regióne.
 
Projekty:  
  1. Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti Bratislavského kraja
  2. Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry – Železníc Slovenskej republiky
 
Základné informácie o projektoch:
1.Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti Bratislavského kraja
 
Prijímateľ (názov a sídlo) Bratislavský samosprávny kraj
Operačný program Operačný program Bratislavský kraj
Prioritná os 1.Infraštruktúra
Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
 
Cieľ projektu:
Nákup, osadenie a inštalácia 205ks označovačov jednorazových cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet vo vozidlách Slovak Lines.
 
Prínos projektu pre BSK: 
Realizáciou projektu sa dosiahlo zlepšenie tarifného vybavenia dopravcu SL, čím sa vytvoril predpoklad jednotného tarifného systému u všetkých poskytovateľov dopravných výkonov v Bratislavskom kraji, zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti hromadnej verejnej dopravy nad individuálnou automobilovou dopravou, zvýšenie počtu prepravených osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy a rast tržieb dopravcov.
 
Dosiahne  sa  celkovo zvýšený komfort cestovania, čo sa odrazí v náraste počtu cestujúcich vo verejnej hromadnej doprave.  Inštaláciou nového systému budú prevádzkové náklady nižšie ako pri existujúcich systémoch, čo bude znamenať vyššiu finančnú udržateľnosť.   
 
Rozpočet projektu:   375 396 eur
Spolufinancovanie z rozpočtu BSK: 5%, t.j.  18 769,8 eur
Zdroj podpory:  Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia projektu: 2011 – 2012
 
 
2. Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry – Železníc Slovenskej republiky
 
Prijímateľ:                                          Bratislavský samosprávny kraj
Operačný program:                          Operačný program Bratislavský kraj
Prioritná os:                                       1. Infraštruktúra
Opatrenie:                                          1.2. Regionálna a mestská hromadná  
                                                              doprava
Cieľ projektu:
Nákup, osadenie a inštalácia označovačov jednorazových cestovných lístkov a predajných automatov cestovných lístkov na nástupištiach železničných staníc a zastávok ŽSR.
 
Prínos projektu pre BSK:
Realizácia projektu Bratislavskej integrovanej dopravy. Označovače jednorazových cestovných lístkov umožnia vizuálne označenie cestovného lístka. Zároveň umožnia získavať aj údaje potrebné k efektívnemu rozúčtovaniu tržieb ako aj k optimálnemu modelovaniu dopravných výkonov v regióne. Predajné automaty umožnia nákup jednorazových a predplatných cestovných lístkov.
 
Rozpočet projektu: 450 000 EUR
Spolufinancovanie z rozpočtu BSK: 5 %, t.j. 22 500 EUR
Zdroj podpory: ERDF, Operačný program Bratislavský kraj
Realizácia projektu: 2013 - 2015
Informácie aj na:
https://imhd.sk/ba/doc/sk/10563/Z-eurofondov-by-sa-malo-financovat-7-novych-projektov-pre-podporu-verejnej-dopravy?text=4
http://www.region-bsk.sk/clanok/integrovany-dopravny-system-v-bratislavskom-kraji-je-opat-o-krok-blizsie-k-realite-913146.aspx
https://portal.egov.region-bsk.sk/c/document_library/get_file?groupId=20182&fileEntryId=93160
 
Skočiť na hlavné menu