Nižná Rybnica – Novostavby detského ihriska


Dátum: 17.06.2024

Obrázok k aktualite Nižná Rybnica – Novostavby detského ihriska
Názov projektu Nižná Rybnica – Novostavby detského ihriska
Kód projektu 309070BTA5
Prijímateľ Názov Obec Nižná Rybnica
Sídlo Nižná Rybnica 125
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Košický  kraj Okres Sobrance Obec Nižná Rybnica  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
08.08.2023 06.09.2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 20623,13 EUR
Z toho NFP 17992,70 EUR
Vlastné zdroje  2630,43 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu je vybudovanie Detského ihriska v obci a vytvorenie tak podmienok pre aktívny pohyb detí v predškolskom a školskom veku. Cieľom projektu je vytvorenie bezpečnej a príjemnej oddychovej zóny pre hry detí, rodičov a starých rodičov, pohyb na čerstvom vzduchu a rozvíjanie pohybovej aktivity detí. Cieľovou skupinou pre vybudovanie Detského ihriska sú najmä deti v predškolskom a školskom veku.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je revitalizovať verejný priestor tak, aby boli vytvorené podmienky pre naplnenie stredných a dlhodobých strategických rozvojových cieľov obce v oblasti kultúry a športových aktivít pre rodiny s deťmi. Upravený priestor pri obecnej budove prispeje k zvýšeniu environmentálneho povedomia obyvateľov obce a návštevníkov obce.

Skočiť na hlavné menu