NextGenerationEU: Európska komisia dáva zelenú plánu obnovy a odolnosti Slovenska


Dátum: 21.06.2021

Obrázok k aktualite NextGenerationEU: Európska komisia dáva zelenú plánu obnovy a odolnosti Slovenska
Európska komisia dnes prijala pozitívne hodnotenie plánu obnovy a odolnosti Slovenska. Ide o dôležitú etapu v procese vyplácania grantov EÚ vo výške 6,3 miliardy eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF). Týmto financovaním sa podporí vykonávanie hlavných investičných a reformných opatrení načrtnutých v pláne obnovy a odolnosti Slovenska. Bude zohrávať kľúčovú úlohu v úsilí Slovenska upevniť po skončení pandémie COVID-19 svoje postavenie. Komisia posúdila plán Slovenska na základe kritérií stanovených v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (ďalej aj nariadenie o RRF). V svojej analýze preskúmala najmä to, či investície a reformy stanovené v pláne Slovenska podporujú zelenú a digitálnu transformáciu, prispievajú k účinnému riešeniu výziev identifikovaných v rámci európskeho semestra a či posilnia jeho rastový potenciál, tvorbu pracovných miest a hospodársku a sociálnu odolnosť.

Komisia v svojom posúdení konštatuje, že v pláne Slovenska je určených 43 % celkových rozpočtových prostriedkov na opatrenia na podporu cieľov v oblasti klímy. Konkrétne ide o investície do nových kapacít v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti, ekologizácie súkromných a verejných budov (vrátane nemocníc a škôl), rozvoja novej infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, verejnej dopravy, dekarbonizácie priemyslu a adaptácie na zmenu klímy. Ďalších 21 % celkových rozpočtových prostriedkov je určených na opatrenia na podporu digitálnej transformácie. Podľa názoru Komisie plán Slovenska zahŕňa rozsiahly súbor vzájomne sa posilňujúcich reforiem a investícií, ktoré prispievajú k účinnému riešeniu všetkých alebo významnej podskupiny hospodárskych a sociálnych výziev uvedených v odporúčaniach pre danú krajinu adresovaných Slovensku Radou v rámci európskeho semestra v rokoch 2019 a 2020. Patria sem opatrenia, ktoré riešia dlhodobé výzvy v oblasti vzdelávania, starostlivosti o deti a zdravotnej starostlivosti. Rovnako sa plán zaoberá otázkami výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom komplexných opatrení, ktoré by mali odstrániť najzávažnejšie nedostatky, ako je nízka kvalita a inkluzívnosť vzdelávania, roztrieštená koordinácia politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, nedostatočná spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom a slabá výkonnosť v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Ďalšie opatrenia navrhnuté v pláne, napr. na zlepšenie justičného systému, verejného obstarávania a na boj proti praniu špinavých peňazí, majú potenciál prispieť k účinnému riešeniu mnohých základných výziev. Niektoré reformy by mali zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Plán predstavuje komplexnú a adekvátne vyváženú reakciu na hospodársku a sociálnu situáciu Slovenska, čím náležite prispieva ku všetkým šiestim pilierom nariadenia o RRF. V slovenskom pláne sú navrhnuté projekty zo všetkých siedmich hlavných oblastí európskeho významu.

Komisia dnes prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady s cieľom poskytnúť Slovensku granty vo výške 6,3 miliardy eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Rada bude mať teraz spravidla štyri týždne na prijatie návrhu Komisie. Schválenie plánu zo strany Rady by umožnilo vyplatenie 800 miliónov eur Slovensku v rámci predbežného financovania. To predstavuje 13 % celkovej sumy pridelenej Slovensku. Komisia povolí ďalšie vyplácanie na základe uspokojivého plnenia míľnikov a cieľov uvedených vo vykonávacom rozhodnutí Rady, čím sa zohľadní pokrok dosiahnutý pri realizácii investícií a reforiem.

Skočiť na hlavné menu