Názov: RÔZNE PODOBY VODY - Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia


Dátum: 21.02.2022

Obrázok k aktualite Názov: RÔZNE PODOBY VODY - Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia
Názov: RÔZNE PODOBY VODY - Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia

Krátky popis: Gmina Rabka-Zdrój a obec Jarabina sú položené ďaleko od centier rozvoja. Oblasti po obidvoch stranách hranice sa vyznačujú vysokou mierou nezamestnanosti, nízkou úrovňou konkurencieschopnosti a produktivity. Aj propagácia cestovného ruchu bola nedostatočná, zatiaľ čo poľské Zakopané a slovenský Liptovský Mikuláš lákali významný počet turistov. Odpoveďou na problémy susediacich regiónov sa stala cezhraničná spolupráca obidvoch obcí. Partneri upriamili pozornosť na potrebu rozvoja cestovného ruchu priaznivého pre prírodu. Od septembra 2018 Rabka-Zdrój a Jarabina realizujú aktivity zamerané na popularizáciu miestnych zásob minerálnych vôd a okolitého životného prostredia. Na slovenskej strane bolo naplánované sprístupnenie turistom neobvyklej prírodnej rezervácie – Jarabinského prielomu – prostredníctvom vybudovania prírodovedného chodníka. Chodník s dĺžkou asi 700 m má poukazovať na najzaujímavejšie prvky prírody. Na chodníku budú nainštalované schody z nehrdzavejúcej ocele, ktoré umožnia zísť do tiesňavy a na vyhliadkovú plošinu, z ktorej bude možné obdivovať prielom vytvorený potokom Malý Lipník. Dôležitou súčasťou projektu je zvyšovanie ekologického povedomia obyvateľov obidvoch obcí a propagácia koncepcie udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom rozširovania informácií o úlohe vody v životnom prostredí a potrebe predchádzať zhoršovaniu stavu prírodného bohatstva. Počas realizácie projektu bolo naplánované vydanie príručky osvedčených postupov pre osoby realizujúce podobné zámery v budúcnosti. Má byť inšpiráciou pre ďalších žiadateľov, aby implementovali politiku udržateľného rozvoja. Rozšíril sa turistický priestor obcí ležiacich po obidvoch stranách hranice, čo má vplyv na zvýšenie úrovne a kvality života obyvateľov tohto regiónu.

Prijímateľ:  GMINA RABKA-ZDRÓJ, GMINA RABKA-ZDRÓJ
Celkové oprávnené náklady projektu: 652 337,86 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   554 487,13 EUR
Vlastné zdroje:  
Operačný program:  Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020
Doba realizácie projektu: 1.9.2018 – 31.03.2021
 
Skočiť na hlavné menu