Návšteva projektu Bratislava - protipovodňová ochrana


Dátum: 04.11.2016

Obrázok k aktualite Návšteva projektu Bratislava - protipovodňová ochrana
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región budú mať jeho účastníci a zástupcovia médií možnosť navštíviť projekt Bratislava - protipovodňová ochrana financovaný z Kohézneho fondu EÚ, ktorý reprezentuje stratégiu slovenského manažmentu povodňových rizík na veľtoku s cieľom predísť tzv. storočnej vode.
Program v piatok 4. novembra:

08.45     Odchod autobusom spred hotela Devín
09.00     Návšteva systému ochrany pred povodňami
               hrad Devín
11.00     Odchod autobusom do Bratislavy
11.45     Príchod pred novú budovu SND
12.00     Pokračovanie programu fóra

Bratislava - Protipovodňová ochrana - projekt ERDF
Kód projektu: CCI 2004 SK 16 C PE 007
Príjemca: Slovenský vodohospodársky podnik
Grant: (KF): 32 174 404,17 eur
Projekt dokončený v decembri 2010

Projekt hlavného mesta Slovenska Bratislavy Ochrana pred povodňami vznikol z potreby chrániť mesto a okolie pred povodňami, ktoré sa v tejto oblasti môžu podľa štatistických výpočtov opakovať každých 5 rokov. V roku 1965, rovnako ako v rokoch 2002 a 2013, hladina vody v Dunaji dosiahla viac ako 10 metrov a zaplavila státisíce hektárov pôdy nielen v okolí Bratislavy. Súčasťou projektu je aj protipovodňový ochranný múr, ktorý vedie od hradu Devín až po Gabčíkovo.

Práce na projekte sa začali v roku 2006 s cieľom:
      - zabezpečiť adekvátnu ochranu pred povodňami pre obyvateľov oblastí potenciálne zasiahnutých povodňami
      - zabezpečiť prevenciu hospodárskych škôd na území mesta Bratislavy a jeho priľahlých častí
      - vyhnúť sa škodám na životnom prostredí, akými sú znečistenie pitnej vody a poľnohospodárskej pôdy.

Projekt Bratislava - Protipovodňová ochrana reprezentuje stratégiu slovenského manažmentu povodňových rizík. Účastníci fóra a novinári budú mať možnosť vidieť technické zabezpečenie ochrany pred povodňami na brehu Dunaja, rovnako ako na rieke Morave. Trojročná stavba je rozdelená do deviatich častí, ide o úseky: Prístavný most - Most Apollo, Starý most - Nový most, Zaústenie Vydrice a Čierneho potoka - ľavý breh, Devín - Slovanské nábrežie, Devín - úsek Moravy a Devínska Nová Ves. Siedma časť sa týka pravého brehu Dunaja a ochrannej hrádze v Petržalke, ôsmou je odpadový kanál Gabčíkovo.

Extrémne povodne v strednej Európe sa začali koncom mája a začiatkom júna 2013. Záplavy a škody postihli Nemecko (Bavorsko a Bádensko-Württembersko), Českú republiku, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko a Srbsko. Povodne v podunajskej oblasti sa stávajú stále častejšími, a to je dôvod, prečo je dôležité, aby podunajské krajiny rozpoznali a vyhodnotili riziko, stanovili stratégiu spolupráce a spoločné kroky pre ochranu pred povodňami.
     
Skočiť na hlavné menu