Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II.fáza (ďalej NP KS MRK II.)


Dátum: 14.11.2022

Obrázok k aktualite Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II.fáza (ďalej NP KS MRK II.)
Sacurov
 
Názov: Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II.fáza (ďalej NP KS MRK II.)
Krátky popis: NP KS MRK II. je nástupníckym projektom národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza. Hlavnou aktivitou projektu je zvyšovanie adresnosti a komplexnosti služieb krízovej intervencie poskytovaných prostredníctvom vybraných sociálnych služieb a skvalitňovanie výkonu činnosti KC/NDC/NSSDR prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov.
Prijímateľ:  Za vecnú a finančnú realizáciu je zodpovedný NP KS MRK/ÚV SR/ÚSVRK. NP KS MRK je financovaný z prostriedkov EŠIF poskytovaných prostredníctvom OP ĽZ v rámci Prioritnej osi 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít so špecifickým cieľom 5.1.2 a to zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. 
Celkové oprávnené náklady projektu:  21 350 000,00 EUR
Zmena od júla 2022 zníženie na 19 550 000,00 EUR.
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   16 617 500,00 EUR
Vlastné zdroje:   2 932 500,00 EUR
Operačný program:  Ľudské zdroje, Prioritná os 5 – Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Doba realizácie projektu: november 2019 - august 2022

Skočiť na hlavné menu