NAREG (Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov)


Dátum: 10.08.2021

Obrázok k aktualite NAREG (Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov)
Názov: NAREG (Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov)nareg
Krátky popis: Vedomé a svedomité zaobchádzanie s odpadmi, najmä ich likvidácia a triedenie, vytvára základ pre udržateľné správanie spotrebiteľov, z ktorého budú ťažiť budúce generácie. Triedením odpadu v slovensko-rakúskom pohraničí sa zaoberal projekt NAREG. Hlavným cieľom projektu bolo triedenie odpadu ekologickým a udržateľným spôsobom, ako aj zlepšenie triedenia odpadu v obytných budovách a vytvorenie nadregionálnych zberných miest. Okrem toho sa projekt zameral na zvyšovanie miery recyklácie a opätovného použitia odpadov za účelom ochrany životného prostredia. V rámci projektu bola vypracovaná odborná štúdia v oblasti odpadov v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska, návrh opatrení na ochranu životného prostredia problémových skládok regiónu, koncepcia nadregionálneho zberného miesta odpadu, koncepcia zlepšenia separovania odpadov na zberných miestach a v obytných útvaroch, ekobilancia pre rôzne možnosti materiálového a energetického zhodnocovania odpadov. Zriadená bola fungujúca sieť RE-USE za zapojenia sociálno-ekonomických podnikov a projektových partnerov. Zorganizovali sa spoločné zberné dni ReUse v Rakúsku a na Slovensku, kde sa za podpory expertov vyučovalo, ktorý tovar je použiteľný a môže sa opäť využiť pre ReUse, prípadne pre re-design. Na oboch stranách prebehli školenia prevádzkového personálu zberných miest odpadu.
nareg_2
Prijímateľ: Forschung Burgenland GmbH, Burgenländischer Müllverband, CKV Consult, s.r.o., Fachhochschule Burgenland GmbH, Gemeindeverband für Abfallwirtschaft im Raum Schwechat, Trnavský samosprávny kraj, Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne
nareg_reuse
Celkové oprávnené náklady projektu: 2 109 465,10 eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 1 793 045,34  (EFRR); 73 333,08 eur (ŠR SR)
Vlastné zdroje: 203 272,49 eur
Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
Doba realizácie projektu: február 2018 – júl 2021
 
 
 
Skočiť na hlavné menu