Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká Senec


Dátum: 14.05.2021

Obrázok k aktualite Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká Senec
Názov: Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká Senec

Kysucká Senec
Kód projektu: NFP302020G659
Popis projektu: Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Kysucká Senec. Budova materskej školy bola postavená v roku 1985 a spustená do prevádzky v roku 1987. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie na základe štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Súčasná kapacita materskej školy vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet obyvateľov mesta Senec nevyhovuje narastajúcim potrebám obyvateľstva.


Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je nadstavbou a rekonštrukciou MŠ prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečeniu poskytovania kvalitnejších a dostupnejších udržateľných verejných služieb v oblasti predprimárneho vzdelávania v meste Senec. Realizáciou nadstavby sa prispeje k rozšíreniu dostupných kapacít predškolských zariadení a súčasne sa umožní návrat rodičov detí do pracovného procesu, čím sa vytvoria lepšie podmienky pre harmonizáciu ich pracovného a súkromného života.

Hlavné aktivity projektu:
  • Nadstavba, prestavba a modernizácia MŠ
  • Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ
  • Revitalizácia školského dvora MŠ
Situácia po realizácii projektu: Projektom sa má dosiahnuť najmä zlepšenie tepelno – izolačných vlastností budovy MŠ, tak aj zníženie energetickej náročnosti budovy, s tým súvisiace zníženie nákladov na vykurovanie a zlepšenie zdravotných a hygienických podmienok v MŠ. Nadstavbou budovy MŠ sa zvýši kapacita, takže bude prijatých ďalších 75 detí naviac. Revitalizáciou školského dvora sa poskytnú deťom nové možnosti na aktivity a pasívny oddych a relax v bezpečnom a podnetnom prostredí. V modernej a rekonštruovanej  materskej škole sa zlepšia a  rozšíria podmienky pre predškolské vzdelávanie, ktoré je dôležitým prípravným krokom pre úspešné zvládnutie školskej dochádzky. Zrekonštruované prostredie zaručene prispeje aj k lepšiemu výkonu pedagógov, ich väčšej tolerantnosti a spokojnosti, ktorá sa prejaví ústretovým, trpezlivým, individuálnym a profesionálnym prístupom k všetkým deťom.

Prijímateľ: Mesto Senec
Celkové oprávnené náklady projektu: 927 500,00 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 881 125,00 €
Vlastné zdroje: 46 375,00
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: september 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: máj 2019
 
 
Skočiť na hlavné menu