Na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti dá ministerstvo o tri milióny eur viac


Dátum: 11.04.2019

Obrázok k aktualite Na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti dá ministerstvo o tri milióny eur viac
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 7. júna 2018 dopytovo-orientovanú výzvu pod názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 a s celkovou finančnou alokáciou 15 000 000 eur. Hlavným cieľom výzvy bolo zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách, a to aj v nadväznosti na výsledky žiakov v Programe medzinárodného hodnotenia žiakov PISA.

 Pre vysoký záujem žiadateľov o predkladanie žiadostí o NFP sa ministerstvo školstva rozhodlo navýšiť pôvodnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov z  15 mil. eur na sumu 18 mil. eur (z toho 16,5 mil. eur pre menej rozvinuté regióny a 1,5 mil. eur pre viac rozvinutý región). Z dôvodu vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu bol príjem žiadostí o poskytnutie NFP ukončený termínom uzavretia siedmeho hodnotiaceho kola výzvy, t. j. 15. marca 2019.

Do výzvy sa mali možnosť zapojiť základné školy zo všetkých regiónov Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. V siedmich hodnotiacich kolách bolo celkovo prijatých 226 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Z Bratislavského samosprávneho kraja ako viac rozvinutého regiónu bolo predložených 17 žiadostí, z ostatných samosprávnych krajov prijal rezort školstva 209 žiadostí o NFP. Na základe prijatých žiadostí bola výška žiadaných príspevkov v celkovom finančnom objeme 25 917 490 eur. Najväčší záujem o výzvu bol v Prešovskom kraji, kde žiadosti o NFP predložilo 45 základných škôl. Zo Žilinského kraja bolo evidovaných 39 žiadostí, z Banskobystrického kraja 35 žiadostí, z Košického kraja 27 žiadostí a z Nitrianskeho kraja 32 žiadostí. Rovnaký počet žiadostí ako v Bratislavskom kraji bolo rezortu školstva predložených z Trnavského kraja. Základné školy z Trenčianskeho kraja podali 14 žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Do 10. apríla 2019 schválil rezort školstva 148 žiadostí o NFP vo výške 15 628 533 eur, ktorésa rozdelia do všetkých samosprávnych krajov. Tento stav nie je konečný, nakoľko stále prebieha schvaľovací proces projektov predložených v neskorších kolách.  Z doposiaľ schválených žiadostí o NFP je viac než 876 000 eur určených pre Bratislavský samosprávny kraj. Najväčšiu finančnú čiastku získajú základné školy v Žilinskom kraji.

Aktuálne sa realizuje 42 projektov v celkovom objeme 4 880 237 eur z Európskeho sociálneho fondu. Ďalšie schválené projekty sú v procese kontrahovania, tzn. zazmluvnenia a následne môžu základné školy realizovať vzdelávacie aktivity. Väčšina základných škôl pristúpi k realizácii vzdelávacích aktivít od septembra 2019, t.j. v školskom roku 2019/2020.

Zoznam schválených projektov a ich podrobný opis nájdete aj vo verejnej časti ITMS2014+ na webovej stránke https://www.itms2014.sk/prehlad-projektov/projekty?ff=jOZ3mvpEmJz6UcR91BtkCeCtlL1LWJwXiosh.
Skočiť na hlavné menu