Na dopravu sme vyčerpali už miliardu z eurofondov


Dátum: 08.08.2018

Obrázok k aktualite Na dopravu sme vyčerpali už miliardu z eurofondov
Na projekty z oblasti dopravy a informatizácie bola z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) vyčerpaná už prvá miliarda eur. Peniaze investované z tohto operačného programu tvoria takmer polovicu z celkového čerpania európskych fondov na Slovensku.
 
„Po tom, čo sme v júli zazmluvnili tri veľké dopravné projekty, sme pripravili žiadosť o platbu v sume takmer 100 miliónov eur. Našim cieľom bolo odľahčiť štátny rozpočet, z ktorého sú výdavky najskôr zaplatené a neskôr sú preplatené z fondov EÚ,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.
 
„Veľmi rád konštatujem, že Operačný program Integrovaná infraštruktúra patrí medzi úspešné operačné programy na Slovensku, ako aj v Európe. Sme schopní efektívne využiť súčasné prostriedky a pripravení prijať aj ďalšie zdroje,” dodal minister A. Érsek.
 
V OP Integrovaná infraštruktúra bolo ku koncu júla vyčerpaných 1,02 miliardy eur (zdroj EÚ + povinné národné spolufinancovanie), čo predstavuje viac ako 22 percent celkovej alokácie.
 
V mesiaci júl bola dosiahnutá aj dvojmiliardová hranica zazmluvnenia (41,79 percent alokácie).  
 
Pri čerpaní fondov EÚ sa sleduje splnenie záväzkov v rámci pravidla n+3. Ako jeden z troch operačných programov ma OP Integrovaná infraštruktúra už v predstihu splnený záväzok čerpania stanovený Európskou komisiou do konca tohto roku.
 
 Plánované cieľové výstupy projektov OPII:
  •  140 km diaľnic a rýchlostných ciest
  •  300 km ciest I. triedy
  •  40 km železničných tratí
  •  18 km električkových tratí
  •  116 vlakov a vozidiel MHD
 
Eurofondy na dopravu po roku 2020
 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa aktívne zúčastňuje na tvorbe podmienok pre čerpanie fondov EÚ po roku 2020. V súčasnosti Slovenská republika predsedá Vyšehradskej skupine a v oblasti dopravy koordinuje rokovania s Bruselom.
 
 
 
 
 
Európske fondy sú pri modernizácii dopravy absolútne kľúčové pre všetky štyri krajiny.  Jednou z priorít, ktoré sú spoločné pre krajiny V4, je zosúladenie štrukturálnych fondov a finančného nástroja CEF (nástroj na prepojenie Európy) tak, aby boli bolo možné investovať čo najviac peňazí na dobudovanie európskej diaľničnej siete v jednotlivých krajinách. Tieto priority budú krajiny V4 v Bruseli presadzovať spoločne, čo bude znamenať lepšiu perspektívu na dobrý výsledok. Krajiny V4, vrátane SR, sa zasadzujú za ponechanie súčasnej miery spolufinancovania projektov, zachovanie DPH ako oprávneného výdavku aj pri finančne náročnejších projektoch a zachovanie pravidla n+3 pri čerpaní eurofondov.
 
Zdroj:  Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informačnej spoločnosti na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet cca 4,7 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a národného spolufinancovania prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj realizáciu projektov na podporu informačnej spoločnosti.
Prioritné osi OPII:

PO1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)
PO3 - Verejná osobná doprava
PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
PO5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO7 - Informačná spoločnosť
PO8 - Technická pomoc

Skočiť na hlavné menu