MŽP zvyšuje pomoc pri budovaní kompostární


Dátum: 18.03.2022

Obrázok k aktualite MŽP zvyšuje pomoc pri budovaní kompostární
inisterstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pokračuje v podpore projektov samospráv, ktoré dokážu premeniť bioodpad na kvalitný kompost, dodávajúci pôde potrebnú biologickú výživu. MŽP SR v tejto súvislosti zvyšuje objem finančných prostriedkov na podporu projektov, zameraných na budovanie nových a rozširovanie kapacít existujúcich zariadení na aeróbny rozklad biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Týka sa to predovšetkým kompostární na spracovanie zeleného odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov, ale tiež kuchynského odpadu z domácností a s tým súvisiacu hygienizáciu odpadov.

MŽP SR zverejnilo usmernenie č. 3 k výzve č. 56 z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Týmto usmernením sa navýšili finančné prostriedky zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu z pôvodných 30,5 mil. eur až na 45,5 mil. eur. Spolu so zdrojmi zo štátneho rozpočtu a spolufinancovaním z prostriedkov prijímateľov by sa tak celkové investície do zhodnocovania BRKO mohli vyšplhať až na 48 mil. eur. V prípade vysokého počtu kvalitných projektov od žiadateľov môže MŽP túto sumu ešte navýšiť.

Žiadateľmi o dotáciu môžu byť obce, združenia obcí, právnické osoby oprávnené na nakladanie s odpadom, ktoré sú v 100 % vlastníctve obcí. Ďalej tiež príspevkové alebo rozpočtové organizácie obcí, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú v 100 % vlastníctve obcí alebo združenia právnických osôb, ktorých členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obcí.

Aktuálne znenie výzvy č. 56, vrátane usmernenia č. 3, je dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.

MŽP pokračuje v úpravách a navyšovaní alokácií vo výzvach z OP KŽP, ktorých cieľom je zdravšie a čistejšie Slovensko. MŽP koncom januára zvýšilo objem finančných prostriedkov vyčlenených zo zdrojov EÚ na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov na 10 mil. eur a v závere minulého roku zvýšilo objem finančných prostriedkov vyčlenených zo zdrojov EÚ na podporu budovania verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov na 72,4 mil. eur.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu