MZ SR skvalitňuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti


Dátum: 30.08.2018

Obrázok k aktualite MZ SR skvalitňuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti
Aj v odľahlejších regiónoch Slovenska by pacienti v budúcnosti mali nájsť svojho lekára. Ministerstvo zdravotníctva mimo okresných a krajských miest plánuje umožniť vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré by na jednom mieste združovali všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov. Projekt bude financovaný z eurofondov a cieľom je sprístupniť zdravotnú starostlivosť pre ľudí aj v miestach, kde bolo doteraz náročnejšie získať lekárov a pacienti tak museli dochádzať za zdravotnou starostlivosťou do vzdialenejších regiónov. Ministerstvo zdravotníctva dnes zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
 
Dostupnejšia zdravotná starostlivosť v regiónoch
 
Účelom výzvy je integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania spomínaných centier. Do výzvy za môžu zapojiť žiadatelia, ktorým bola k projektovému zámeru vydaná hodnotiaca správa. „Cieľom vybudovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti je, aby pacienti nemuseli  dochádzať za zdravotnou starostlivosťou do vzdialenejších regiónov a takisto integrácia všeobecných lekárov so špecialistami s možnosťou poskytovania sociálnych služieb na jednom mieste,“ uviedla ministerka zdravotníctva  Andrea Kalavská.
 
Dvojkolový proces výberu
 
Pre realizáciu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti sa uplatňuje dvojkolový proces výberu prostredníctvom výzvy na predkladanie projektových zámerov a následne prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Dnes sa zverejnila výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. „Zámerom dvojkolového procesu výberu je minimalizovanie administratívnej náročnosti, personálnych ako aj finančných výdavkov spojených s vypracovaním projektovej a technickej dokumentácie,“ vysvetlila šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská. Pri uvedených projektoch nie je uplatňovaná schéma štátnej pomoci vzhľadom na to, že budú podporené len projekty s lokálnym vplyvom.
V prvom kole bolo predložených  61 projektových zámerov, z ktorých 2 projektové zámery boli vzaté späť samotnými žiadateľmi, pri 4 projektových zámeroch bolo zastavené konania a 55 projektovým zámerom bola vydaná hodnotiaca správa k projektovému zámeru.
„Objem finančných prostriedkov vyčlenených na vyhlásenú výzvu predstavuje 70 mil. eur, pričom maximálna výška príspevku na jeden projekt bola stanovená na 700 tis. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,“ povedala ministerka zdravotníctva.
Finančná spoluúčasť prijímateľov na realizácii projektov predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov a príspevok zo štátneho rozpočtu tvorí 10 % z celkových oprávnených výdavkov.
 
Oprávnenými žiadateľmi o eurofondy môžu byť obce, VÚC, alebo nimi zriadené neziskové organizácie v spolupráci s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým bola v rámci výzvy na prekladanie projektových zámerov vydaná hodnotiaca správa k predloženému projektovému zámeru.
 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať do 23. novembra 2018, kedy bude výzva uzavretá. Výzva je realizovaná v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom Ministerstvo zdravotníctva  vystupuje ako sprostredkovateľský orgán a poskytovateľ nenávratného finančného príspevku.
Výzva je zverejnená na internetovej stránke http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376.
 

Skočiť na hlavné menu