MV SR poskytlo zástupcom miest a obcí informácie týkajúce sa verejného obstarávania.


Dátum: 03.05.2017

Obrázok k aktualite MV SR poskytlo zástupcom miest a obcí informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
Zástupcovia miest a obcí, ktorí sú oprávnenými prijímateľmi finančných prostriedkov z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), dostali množstvo praktických informácií k procesom verejného obstarávania či k implementácii projektov. V uplynulých dňoch sa stretli v Bratislave so zástupcami Ministerstva vnútra SR, ktoré je sprostredkovateľským orgánom pre časť OP ĽZ. Podujatie organizoval rezort v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Príhovorom stretnutie otvorila a účastníkov privítala štátna tajomníčka ministerstva vnútra Denisa Saková.

      Na podujatie prišlo takmer 40 zástupcov miest a obcí zazmluvnených projektov v rámci výziev zameraných na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl a komunitných centier. Cieľom stretnutia bolo ozrejmiť proces verejného obstarávania ako aj samotnú implementáciu investičných projektov. „Obstarávanie je veľmi zložitý proces, ktorý so sebou prináša množstvo otáznikov. Práve preto sa snažíme byť s prijímateľmi v neustálom telefonickom, písomnom i osobnom kontakte a tento proces im uľahčovať,“ povedala štátna tajomníčka rezortu vnútra Denisa Saková. Komunikácia rezortu s prijímateľmi je založená na báze partnerstva.

      Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je v rámci OP ĽZ sprostredkovateľským orgánom pre dve prioritné osi. Táto časť operačného programu pokrýva dva základné piliere života a fungovania marginalizovaných rómskych komunít. Na naplnenie cieľov operačného programu má rezort k dispozícii finančné prostriedky vo výške 330 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie. „Našim hlavným cieľom je, aby sa čo najefektívnejšie zrealizovali projekty a prispelo sa tým k zlepšeniu situácie marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

      V rámci prioritnej osi 6 sú aktuálne vyhlásené štyri otvorené výzvy. Ide o výzvu zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom a na nelegálne skládky, na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl, na podporu prístupu k pitnej vode ako aj výzvu zameranú na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier. V tomto roku plánuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásiť v rámci tejto prioritnej osi ďalšie dve výzvy. Jedna bude opätovne zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier, v rámci ktorej môžu o podporu žiadať aj mimovládne organizácie. Druhá výzva sa zameriava na rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania ako aj na podporu programov bývania.

Zdroj:TASR

Skočiť na hlavné menu