Multifunkčné ihrisko v obci Kolinovce


Dátum: 14.03.2023

Obrázok k aktualite Multifunkčné ihrisko v obci Kolinovce


Kolinovce
Názov projektu Multifunkčné ihrisko v obci Kolinovce
Kód projektu 309070Y734
Prijímateľ Názov Obec Kolinovce
Sídlo Kolinovce 129
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Košický kraj Okres Spišská Nová Ves Obec Kolinovce  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
08.10.2021 30.11.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 68762,10 EUR
Z toho NFP 46300,97 EUR
Vlastné zdroje 22461,13 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľovou skupinou, pre ktorú je projekt realizovaný sú detí od 1, resp. 3 do 14 rokov. Cieľová skupina bola vybraná z dôvodu, že väčšina detí v tomto veku trávi veľa času pasívne aj z dôvodu nedostatku kvalitne vybavených detských ihrísk v obci.  Všetky navrhované detské prvky v projekte boli aj s prihliadnutím na cieľovú skupinu projektu vyberané tak, aby vyhovovali malým aj väčším deťom. Taktiež vybudované multifunkčné ihrisko budú môcť využívať detí z miestnej materskej školy. Efekt navrhovaného projektu však bude slúžiť celej komunite obce a okolia.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov V rámci realizácie hlavnej aktivity projektu sa vybudovalo multifunkčné ihrisko (tenis, volejbal, nohejbal, streetbal, futbal) v obci Kolinovce s umelým trávnatým povrchom a mantinelmi s ochrannými sieťami.
Kolinovce1
Skočiť na hlavné menu