Monika Kasášová - SHR


Dátum: 15.12.2020

Obrázok k aktualite Monika Kasášová - SHR
Monika Kasášová - SHR
Názov projektu Monika Kasášová - SHR
Kód projektu 061NR090209
Prijímateľ Názov Monika Kasášová
Sídlo Nové Zámky
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Nové Zámky      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
02.10.2017 13.10.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky  
Z toho NFP 50000
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie poľnohospodárskeho podniku živočíšnej výroby, konkrétne so zameraním na chov koní, kôz a králikov.
 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Realizáciou projektu vytvoril prijímateľ poľnohospodársky podnik - Monika Kasášová - SHR, vybudoval areál a vytvoril podmienky pre chov zvierat, najmä koní a jazdectvo a  je registrovaným subjektom v ekologickom poľnohospodárstve v rámci celej živočíšnej výroby vzťahujúcej sa na stanovený štandardný výstup projektu. Realizovaný projekt priamo napĺňa priority EÚ prostredníctvom Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, v rámci ktorého sa vytvorilo prostredie podporujúce životné podmienky zvierat a riadenie rizík v poľnohospodárstve ako i ekonomiky spočívajúcej v znižovaní rizík vyplývajúcich z charakteru agrosektora.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
 
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh) Predmet projektu vyplynul z dlhoročných skúseností prijímateľa s chovom koní, jazdectvom, v rámci ktorých disponoval prijímateľ príslušným vzdelaním. 

Skočiť na hlavné menu