Modernizácia zberného dvora v Ilave zefektívni nakladanie s odpadom


Dátum: 20.11.2023

Obrázok k aktualite Modernizácia zberného dvora v Ilave zefektívni nakladanie s odpadom
Na sklonku roku 2022 Ministerstvo životného prostredia SR schválilo žiadosť Mesta Ilava o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 713-tisíc eur na modernizáciu zberného dvora. Výzva z operačného programu Kvalita životného prostredia je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov.

esto Ilava sa do nej zapojilo v januári 2022, pričom odborný priebeh verejného obstarávania mestu zastrešila spoločnosť ELAUK, s.r.o.. Obstarávanie dodávateľov sa rozdelilo do štyroch celkov. Išlo o stavebné práce určené na modernizáciu zberného dvora a tri rôzne mechanizmy - komunálne vozidlo s príslušenstvom, teleskopicky manipulátor s príslušenstvom a zariadenie na meranie evidencie odpadov. Zberný dvor slúži na zber a uskladnenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov obce. Účelom projektu modernizácie bolo pomocou stavebných objektov doplniť a upraviť areál zberného dvora tak, aby sa zlepšila jeho doterajšia funkčnosť a prostrediu sa dodal estetickejší vzhľad. Cieľom je zefektívniť nakladanie s odpadom v meste Ilava, aby bolo čo najviac ekologické. K tomu dopomôže vytvorenie nových skladovacích a manipulačných priestorov v rámci spevnených plôch.

,,Navrhnuté preto boli štyri nové oceľové prístrešky, osvetlenie a stavebné úpravy na spevnených plochách. Taktiež sa odstránili nevyhovujúce časti oplotenia, ktoré sa nahradili novým a existujúce oplotenie sa opravilo. Stavebne sa upravila aj pôvodná garáž,“ uviedol zástupca primátora Anton Bajzík. Jednotlivé stavebné úkony zabezpečila spoločnosť Sestav, s.r.o., vysúťažili sa v sume zhruba 418-tisíc eur. ,,Spoločnosť Sestav, ktorá zastrešuje stavebné práce, postupovala v zmysle časového harmonogramu. Zo strany od svahu pribudlo nové betónové oplotenie, spravilo sa odvodnenie terénu, prebehli práce na fasáde garáží, betonáž pre nové prístrešky, asfaltovacie práce a výmena plechového oplotenia,“ zhrnula priebeh stavebných úprav zberného dvora vedúca oddelenia technických služieb mesta Alena Vavrová. Ako ďalej dodala, odovzdanie stavebných prác sa uskutočnilo 3. novembra 2023. ,,Zberný dvor a s ním oddelenie technických služieb sa posunuli minimálne o niekoľko desaťročí dopredu. Stav, v akom sa nachádzal, už nebol vyhovujúci. Som preto veľmi rád, že sa nám podarilo získať tento grant, z ktorého sme financovali stavebnú činnosť i nákup nových mechanizmov,” skonštatoval primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann. Posledným krokom modernizácie, ktorá zmení vzhľad i funkčnosť zberného dvora, je dodanie nových mechanizmov a zariadenia na meranie evidencie odpadov. Rozšírenie vozového parku o nové moderné vozidlá a technológie k tomuto projektu neodmysliteľne patrí. Detailnejšie si ich predstavíme po ich dodaní pri oficiálnom otvorení zmodernizovaného zberného dvora, ktoré sa uskutoční v utorok 21. novembra 2023 o 13,30 hod. na zbernom dvore na Hurbanovej ulici.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu