Modernizácia výroby medu spoločnosti MEDAS, s.r.o.


Dátum: 18.09.2020

Obrázok k aktualite Modernizácia výroby medu spoločnosti MEDAS, s.r.o.medas

 
Názov projektu Modernizácia výroby medu spoločnosti MEDAS, s.r.o.
Kód projektu 042KE080036
Prijímateľ Názov MEDAS, s.r.o.
Sídlo Spišská Nová Ves, Sadová 12, 05201
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Spišská Nová Ves      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
06.11.2017 04.08.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 1350100,10
Z toho NFP 675050,05
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľ projektu priamo napĺňa ciele opatrenia – investície do zvyšovania kvality produktov, modernizácia strojov a zariadení spracovateľskej, resp. potravinárskej výroby a zvýšeniu domácej produkcie s vyššou hodnotou. Cieľom projektu bolo obstaranie technológie na modernizáciu spracovania medu a zlepšenie stavebno-technických vlastnostní výrobne medu spoločnosti, čo zvyšuje kvalitu výrobkov, ich bezpečnosť a predajnosť na trhu a celkovo zvyšuje konkurencieschopnosť podniku.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov  
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
 
Predmetom projektu bola investícia do stavebných úprav na obvodovom plášti výrobného objektu MEDAS, ako aj investície do modernizácie a rozšírenia technológie spracovateľského procesu spoločnosti. Potreba tejto investície vychádzala z nedostatočného stavebno-technického stavu objektu výrobne – obvodového plášťa a strechy. Súčasťou tejto investície bolo zateplenie výrobne, ktoré výrazne znížilo energetickú náročnosť budovy, čo pozitívne vplýva na životné prostredie a znižuje prevádzkové náklady na spracovanie medu.
 
Stavebné úpravy na obvodovom plášti výrobného objektu MEDAS
Riešený výrobný objekt Medas sa nachádza na parcele č.3658/1, na pozemku patriacom žiadateľovi v  katastrálnom území obce Spišská Nová Ves.
 
Účelom stavebných úprav výrobného objektu bola úprava obvodového plášťa a jeho zateplenie a tým zníženie energetickej náročnosti a nákladov na vykurovanie. Jedná sa o zateplenie fasády a strešnej konštrukcie a výmenu vonkajších okien a dverí.
 
 
V rámci projektu sa riešilo obstaranie nasledujúcich zariadení:
drvič kryštalického medu s preklápačom – jedná sa o zariadenie, ktoré je pomocou rotujúcich nožov rozdrviť veľké hrudy medu za studena. Výhodou je, že med sa nezohrieva, spracováva sa za studena, čim si zachováva všetky svoje prirodzené vlastnosti.
baliaca linka do macíkov 250 gr.– automatická baliaca linka do macíkov. Pozostáva z plnenia, uzatvárania, etiketovania, dotlače informácií na etiketu a hromadného balenia. K tejto investícii žiadateľ pristúpil po analýze odbytu, pri ktorej sa ukázalo, že práve tento druh sortimentu je veľmi žiadaný konečným spotrebiteľom, na čo pružne reagujú priamy odberatelia žiadatelia.
Termokomora -  miestnosť  na rozohrev medu v sudoch popr. iných obaloch.  Vybudovaná   je zo samonosných izolačných PUR panelov v hrúbke min. 100 mm, paletovým regálovým systémom s roštom, riadiacou jednotkou a teplovodnou ventiláciou vzduchu.
Umývacie boxy na sudy – na umytie 12 sudov horúcou vodou.
 
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh) V súčasnosti je spoločnosť MEDAS, s.r.o. najväčším slovenským spracovateľom a exportérom včelieho medu a v spracovaní sušeného ovocia a škrupinových plodov patrí medzi podniky s výrazným trhovým vplyvom. V oblasti výroby medoviny si spoločnosť získava čoraz viac spokojných zákazníkov. V súčasnosti výrobný postup spoločnosti spočíva v nákupe surovín od jednotlivých dodávateľov, spracovanie, výroba veľkoobchodných popr. spotrebiteľských balení, ich uskladnenie a následný predaj zmluvným odberateľom v tuzemsku popr. do zahraničia. Takmer 50% produkcie sa vyváža vo veľkoobchodných obaloch odberateľom na trh EÚ. Zvyšná časť produkcie sa realizuje v spotrebiteľských baleniach. Špecifické požiadavky odberateľov ohľadom balenia sa riešia priamo vo výrobnom závode.
 
medas2
Skočiť na hlavné menu