Modernizácia spoločnosti Sankt Hubert SK, a. s.


Dátum: 13.07.2021

Obrázok k aktualite Modernizácia spoločnosti Sankt Hubert SK, a. s.
sankt
Názov projektu Modernizácia spoločnosti Sankt Hubert SK, a. s.
Kód projektu 042ZA080054
Prijímateľ Názov Sankt Hubert SK,a.s.
Sídlo Liptovský Ján
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Podtúreň      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
8.4.2019 6.5.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 493 895,11
Z toho NFP 246 947,55
Vlastné zdroje 246 947,56
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu V rámci podporovaných činností je projekt ,, Modernizácia spoločnosti Sankt Hubert SK, a.s.,,  v súlade s cieľmi spracovateľských sektorov:
-              obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
-              výstavbu vrátane prípravy staveniska, rekonštrukciu a modernizáciu objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok)
 
Z hľadiska žiadateľa bolo cieľom projektu zvýšenie jeho hospodárskej hodnoty na trhu, zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a zvýšenie samotnej produkcie za účelom zisku.
 
Na predkladaný projekt sa vzťahuje príloha 1 ZFEÚ - jedná sa o primárne spracovanie poľnohospodárskych produktov. Projekt spĺňa podmienku definovania vstupu a výstupu v zmysle vyššie uvedenej prílohy podľa kritérií spôsobilosti definovaných v príručke pre žiadateľa (vstup – kapitola 10 obilniny a 12 olejniny a krmoviny, výstup kapitola 23 pripravené krmivá).
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Cieľ projektu sa naplnil:
•             zakúpením novej inovatívnej granulačnej linky s nízkou spotrebou energie a vysokou efektivitou práce - granulačnej linky MGL na výrobu peliet zo sena a obilnín na produkciu kompletných kŕmnych zmesí. Táto moderná granulačná linka dokáže vyrobiť kompletnú kŕmnu zmes – pelety pri vlhkosti vstupnej suroviny až 14%. Nie je potrebné predsušenie vstupnej suroviny čo má za následok výrazne nižšiu spotrebu energií na jednotku produkcie. Granulačná linka je opatrená modernou triedičkou peliet s chladičom. Zlomky peliet a drobné čiastočky sú v triedičke oddeľované od celých peliet a sú dopravované späť do násypky a opätovne vstupujú do výroby. Týmto sa výrazne zvyšuje kvalita a hodnota vyrobených peliet. Výkon peletovacieho lisu je až 320 kg/hod hotových peliet.
•             výstavbou výrobnej haly na spracovanie poľnohospodárskych produktov
•             zakúpením vysokozdvižného vozíka s čelným nakladačom
 
Projekt prispieva k zníženiu spotreby energií, čo priaznivo ovplyvňuje kvalitu životného prostredia a je v súlade so  Zelenou knihou o inováciách.
 

sankt2
Skočiť na hlavné menu