Modernizácia prevádzkových priestorov a technológie výroby medoviny spoločnosti APIMED Dolná Krupá


Dátum: 21.01.2020

Obrázok k aktualite Modernizácia prevádzkových priestorov a technológie výroby medoviny spoločnosti APIMED Dolná Krupá


apimed1apimed2
Názov projektu Modernizácia prevádzkových priestorov a technológie výroby medoviny spoločnosti APIMED Dolná Krupá
Kód projektu 042TT080041
Prijímateľ Názov Ing. Peter Kudláč – APIMED
Sídlo Dolná Krupá 645, 91965
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Dolná Krupá      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
01.10.2016 23.08.2019
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky  
Z toho NFP  
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu - Modernizácia prevádzkových priestorov a technológie medoviny – stavebná investícia
- Obstaranie 8 ks nerezových nádrží na zretie medoviny
- Obstaranie 26 ks dubových sudov na zrenie a zušľachtenie medoviny
- Obstaranie výrobných technológií (plachetkový kalolis, vzduchomembránové čerpadlo)
- Obstaranie informačných technológií
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Vytvorienie účelných a funkčných technologických a logistických priestorov,
Diverzifikovanie výrobného portfólia – výroba jedinečného nového radu „OAK LINE“ medovín,
Zvýšenie pridanej hodnoty vstupnej suroviny – medu,
Zlepšenie pracovného prostredia pre zamestnancov,
Zvýšenie tržieb z predaja vlastných výrobkov,
Zlepšenie postavenie na trhu s medovinou – zabezpečením kvality a možnosťou výroby špecifickej medoviny „OAK LINE“, predpokladáme zvýšenie podielu na existujúcom trhu s medovinou a prienik na nové trhy,
Zníženie nezamestnanosti v regióne prijatím 1 zamestnanca.
 
apimed
Skočiť na hlavné menu