Modernizácia kultúrneho domu a novostavba detského ihriska


Dátum: 15.06.2021

Obrázok k aktualite Modernizácia kultúrneho domu a novostavba detského ihriska
tajná2

tajná1
Názov projektu Modernizácia kultúrneho domu a novostavba detského ihriska
Kód projektu 074NR220158
Prijímateľ Názov Obec Tajná
Sídlo Obec Tajná
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Tajná      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
18.09.2019 22.12.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 69215,47
Z toho NFP 65526,77
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Predmetom projektu bola realizácia modernizácie kultúrneho domu a športového areálu s detským ihriskom v obci Tajná.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Hlavným cieľom projektu s názvom „Modernizácia kultúrneho domu a novostavba detského ihriska“ bolo „zvyšovať kvalitu základných služieb pre obyvateľov obce a návštevníkov obce prostredníctvom investícií súvisiacich s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času a rozvoj kultúry a ochranu tradícií“.
 
Hlavný cieľ projektu bol naplnený prostredníctvom nasledovných špecifických cieľov:
- Vytváranie podmienok pre komunitnú činnosť v obci;
- Vytváranie podmienok pre trávenie voľného času obyvateľov obce;
- Zvýšenie atraktivity obce;
- Zlepšenie miestnych základných služieb;
- Podpora aktivít v oblasti turizmu a ochrana tradícií;
- Vytvorenie priestoru pre realizáciu ďalších aktivít.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Kultúrny dom prešiel komplexnou modernizáciou, pričom bola zmenená dispozícia niektorých miestností. Kompletne sa vymenili podlahy v budove a na javisku, inštalovali sa SDK stropy a všetky steny sa nanovo vystierkovali. V exteriéry bolo inštalované street workoutové ihrisko a detské ihrisko v nasledovnom vybavení:
-              Pružinové hojdačky 2ks
-              Váhadlová hojdačka 2ks
-              Trojitá hojdačka s hniezdom 1ks
-              Domček so šmykľavkou, tunelom a lezeckou stenou 1ks
-              Parková lavička 4ks
-              Odpadkový kôš 1ks

tajnaá
Skočiť na hlavné menu