Mladý farmár SHR Ing. Ján Dunaj


Dátum: 18.03.2022

Obrázok k aktualite Mladý farmár SHR Ing. Ján Dunaj
 krava
Názov projektu Mladý farmár SHR Ing. Ján Dunaj
Kód projektu 061BB090036
Prijímateľ Názov SHR Ing. Ján Dunaj
Sídlo M. R. Štefánika 451/8, 96501, Žiar nad Hronom
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
       
Banskobystrický kraj Okres Žiar nad Hronom Hrabičov  
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
18.01.2018 31.03.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000,00 EUR
Z toho NFP 50 000,00 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bolo podnikanie v poľnohospodárskej výrobe zameranej hlavne na živočíšnu výrobu – chov HD bez trhovej produkcie mlieka, omladenie a modernizácia citlivého sektora poľnohospodárskej výroby.
Hlavný cieľ projektu nadväzuje na ciele PRV, ktoré sú založené na riešení stanovených potrieb a tento cieľ SHR dosiahne prostredníctvom niekoľkých čiastkových cieľov:
Cieľ 1
Založenie mladého poľnohospodára SHR, ktorý vykonáva poľnohospodársku výrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu a tým posilnenie konkurencieschopnosti a omladenie pôdohospodárskeho sektora, napĺňa cieľ opatrenia v bode „podpora začínajúcich mladých farmárov“
 
Cieľ 2
Dosiahnutie vyváženého územného rozvoja vidieckych hospodárstiev vytvorenie a udržanie pracovných miest, napĺňa cieľ opatrenia v bode „vytvorenie pracovných miest a podpora malých podnikov na vidieku“
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu boli:
-  pomoc začínajúcemu mladému poľnohospodárovi pri začatí podnikania v poľnohospodárstve
- aktivity smerujúce k realizácii projektu (založenie farmy, kúpa HD, poľnohospodárskych strojov)
- chov HD
 
 krava1
Skočiť na hlavné menu