MK SR umožní vytvoriť reálny obraz o fungovaní organizácie


Dátum: 11.11.2020

Obrázok k aktualite MK SR umožní vytvoriť reálny obraz o fungovaní organizácie
 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) odštartovalo prvým septembrom 2020 implementáciu v Európe uznávaného modelu hodnotenia kvality, ktorý je určený pre všetky typy organizácií verejnej správy. Tento model umožní vytvoriť reálny obraz o fungovaní organizácie a vďaka navrhnutým opatreniam má priniesť lepšiu efektivitu a výkonnosť všetkých procesov v danej organizácii. Ide o spoločný rámec hodnotenia, model CAF (The Common Assessment Framework) – Európsky model zlepšovania organizácií verejnej správy prostredníctvom samohodnotenia.

Získať štruktúrovaný obraz o fungovaní  ministerstva prostredníctvom samohodnotenia vlastnými zamestnancami, následne definovať  oblasti pre zlepšovanie činnosti a zvýšiť kvalitu procesov vo všetkých oblastiach pôsobenia, to je cieľom implementácie modelu CAF. Táto iniciatíva má silnú podporu vedenia ministerstva.

 

Pri implementácii modelu CAF bude ministerstvo postupovať v súlade s postupom a harmonogramom implementácie modelu CAF, tiež s komunikačným plánom a plánom vzdelávania, ktoré sú zverejnené a prístupné všetkým zamestnancom a kľúčovým zainteresovaným stranám. Projekt odštartoval 1. septembra 2020 a bude trvať 20 mesiacov, t. j. do  apríla 2022. Ministerstvo vytvorilo zo zamestnancov ministerstva CAF-tím v počte 15 osôb, má určeného garanta, metodika a administratívneho pracovníka CAF-tímu. Z externého prostredia má Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR prideleného  školiteľa CAF-tímu. Proces začne samohodnotením, ktoré bude mapovať obdobie posledných 2 - 3 rokov fungovania ministerstva a bude podporovať všetkých zamestnancov, ktorí sa do tohto procesu i ďalšieho zlepšovania zapoja.

 

Celý projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa a projekte nájdete na http://www.reformuj.sk/https://www.unms.sk/?Zavadzanie-a-podpora-manazerstva-kvality-v-organizaciach-verejnej-spravy.

 

Informácie o modeli CAF nájdete aj na webovej stránke ministerstva: http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/narodne-projekty-/zavadzanie-a-podpora-manazerstva-kvality-v-organizaciach-verejnej-spravy-341.html

 

Skočiť na hlavné menu