Ministerstvo vnútra pokračuje v úspešnej realizácii troch operačných programov


Dátum: 31.12.2019

Obrázok k aktualite  Ministerstvo vnútra pokračuje v úspešnej realizácii troch operačných programov
Ministerstvo vnútra (MV) SR v roku 2019 pokračovalo v naštartovanej reforme verejnej správy, naďalej pomáha rómskym komunitám, posilňuje pripravenosť Slovenska na mimoriadne udalosti spôsobené zmenou klímy a chráni vonkajšie hranice. Rok 2019 sa na Sekcii európskych programov (SEP) Ministerstva vnútra SR niesol v znamení mnohých vyhlásených výziev a vyzvaní. Sekcia európskych programov zastrešuje v rámci MV SR tri operačné programy, ktoré prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR disponujú finančnými príspevkami v hodnote 1,042 miliardy eur. Pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) je rezort vnútra riadiacim orgánom, pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) a Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) sprostredkovateľským orgánom. Odbor zahraničnej pomoci (OZP) je zodpovedným orgánom Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí s vlastnou alokáciou 50 miliónov eur.

Operačný program Kvalita životného prostredia: Sme pripravení na zvládanie katastrof

Ministerstvo vnútra SR v roku 2019 pokračovalo v príprave nových projektov, uzatváraní zmlúv s úspešnými žiadateľmi, ako aj v realizácii už zazmluvnených projektov zameraných na zvýšenie pripravenosti Slovenska na predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof ovplyvnených zmenou klímy.

Podporované investície majú za úlohu naplnenie štyroch cieľov. Pre každý z nich vyhlásilo MV SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia jednu výzvu. Štyri výzvy vyhlásené v priebehu rokov 2015-2017 predstavujú objem 232,5 mil. € z prostriedkov EÚ (EFRR – európsky fond regionálneho rozvoja) a pokrývajú celú príslušnú časť prioritnej osi 3 OP KŽP v gescii MV SR. V roku 2019 boli dve z nich uzavreté z dôvodu vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov, zároveň boli uzavreté zmluvy vo výške 14,7 mil. €, čo spolu s predchádzajúcimi rokmi programového obdobia 2014-2020 predstavuje objem 151,8 mil. € (69,4 % z celkovej alokácie). Vyhlásením výziev na celú alokáciu, ako aj uzavretím zmlúv na takmer dve tretiny alokácie bol vytvorený základný predpoklad na úspešné využitie zverených finančných prostriedkov pre podporu riadenia rizík, mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy.

Rok 2019 bol úspešný najmä z hľadiska realizácie projektov v rámci výzvy č. 31 zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni. V rámci projektov bola podpora zameraná na optimalizáciu systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni, zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu a podporu opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúsenosti.

Projekt „Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni“, so schváleným nenávratným finančným príspevkom vo výške 42,7 mil. €, realizuje Hasičský a záchranný zbor SR v spolupráci s dobrovoľnými hasičskými zbormi v jednotlivých obciach, pre ktoré zabezpečuje vybavenie hasičskou technikou. Aktívny prístup k riešeniu mimoriadnych udalostí si vyžaduje účinnú stratégiu, komplexné hodnotenie rizík, permanentné monitorovanie krízových faktorov a ich analýzu, ako aj vytvorenie síl, prostriedkov a nevyhnutných zdrojov na minimalizáciu následkov týchto ohrození. Prostredníctvom realizovaného projektu dôjde k tvorbe Stratégie rozvoja spolupráce HaZZ a DPO SR do roku 2030 a predovšetkým dôjde k posilneniu intervenčných kapacít 365 DHZO. V roku 2019 bolo pre projekt úspešne využitých 41,7 mil. €, teda takmer všetky schválené finančné prostriedky.

Pre ďalší úspešný projekt „Posilnenie intervenčných kapacít Hasičského a záchranného zboru“ bola schválená pomoc vo výške 18,2 mil. €. Realizuje ho taktiež Hasičský a záchranný zbor SR, avšak zameraný je na získanie vyššej schopnosti HaZZ rýchlo a efektívne zasiahnuť a riešiť mimoriadnu udalosť na celom území Slovenskej republiky. Potreba posilnenia intervenčných kapacít vychádza zo súčasného stavu technického zabezpečenia a vybavenia záchranárskou technikou HaZZ. Prostredníctvom predkladaného projektu dochádza k tvorbe odborných metodických materiálov na regionálnej úrovni a k posilneniu 72 intervenčných kapacít HaZZ SR. Pre napĺňanie cieľov projektu bolo v roku 2019 využitých 12,3 mil. €.

Medzi významné projekty, schválené v roku 2019, patrí napríklad projekt „Rozšírenie siete monitorovacích staníc na sledovanie koncentrácie alergizujúcich častíc“, ktorý je svojím zameraním unikátny a predstavuje pomoc občanom SR prostredníctvom poskytovania presných a včasných informácií o obsahu organických častíc – peľu a spór plesní v ovzduší. Rozšírením existujúcej siete  peľových monitorovacích staníc na úroveň, ktorá je nevyhnutná pre presné a komplexné vyhodnocovanie peľovej situácie v jednotlivých regiónoch Slovenska. Obnovou a dobudovaním technického, prístrojového a personálneho vybavenia infraštruktúry peľovej informačnej služby sa zabezpečí adekvátny monitoring environmentálnych zdravotných rizík spôsobených výskytom biologických alergénov v ovzduší pre celé územie Slovenska, čím sa posilní základná úloha v oblasti ochrany a podpory verejného zdravia – prevencia.

V roku 2020 predpokladáme uzatváranie ďalších zmlúv na realizáciu projektov, ktoré budú napomáhať pri plnení stanovených cieľov rovnako kvalitne, ako to bolo v roku 2019. Zároveň už rozbehnuté projekty zabezpečia úspešné využívanie zverených prostriedkov EÚ podporujúcich predchádzanie vzniku katastrof, ale aj pripravenosť na ich zvládanie.

Rezort vnútra v roku 2019 spustil mediálnu kampaň, ktorou prezentuje OP KŽP. Operačný program Kvalita životného prostredia je medializovaný prostredníctvom rádio spotov a televíznych spotov v celoštátnych mediach. Mediálna kampaň pre OP KŽP bude pokračovať aj v roku 2020.

Operačný program Ľudské zdroje: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry, prestupné bývanie a rekonštrukcia materských škôl.

V roku 2019 Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) intenzívne pracovalo na vyhlasovaní a aktualizácií výziev, schvaľovaní žiadostí a implementácií schválených projektov.

V júni 2019 bola vyhlásená jedna z najúspešnejších výziev z pohľadu doručených žiadostí, v oblasti  podpory dobudovania základnej technickej infraštruktúry s celkovou alokáciou viac ako 11 miliónov eur. Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, chodníkov pre peších, vrátane spevnených plôch a osvetlenia, ako aj mostov a lávok pre peších, s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Na sprostredkovateľský orgán bolo doručených vyše 250 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V súčasnosti je výzva uzavretá z dôvodu vyčerpania alokácie vzhľadom na výšku žiadaného nenávratného finančného príspevku, ktorá päťnásobne prekročila disponibilnú alokáciu.

Na výzvu, ktorá je zameraná na zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá bola vyhlásená v roku 2018,  ministerstvo vnútra  vyčlenilo vyše 45 miliónov eur za zdroje EÚ. V súčasnosti je otvorené štvrté hodnotiace kolo, kde je nastavený termín uzávierky hodnotiaceho kola na 6. apríla 2020. Podpora je určená pre projekty rekonštrukcie a výstavby bytových budov, ktoré budú zapojené do viacstupňovej sústavy sociálneho bývania formou nájomného bývania s prvkami prestupného bývania, pričom jednotlivé stupne tohto systému musia byť sprevádzané prácou asistentov bývania. Do výzvy sa môžu zapojiť okrem obcí z Atlasu rómskych komunít aj neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženské spoločnosti, združenia a Slovenský Červený kríž, pričom projekty musia byť realizované na území týchto obcí. Od vyhlásenia výzvy bolo prijatých 32 žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Jedna z úspešných výziev bola aj výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Na základe zvýšeného dopytu zo strany žiadateľov, sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje pristúpil k  navýšeniu finančných prostriedkov na danú výzvu o 17 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Výzva mala niekoľko hodnotiacich kôl, v rámci ktorých bolo doručených vyše 100 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V rámci zazmluvnených projektov je podporených 7 502 miest pre deti z materských škôl. V júli tohto roku bola výzva uzatvorená. Pre veľký záujem o túto výzvu koncom roka rezort vnútra pristúpil k vyhláseniu ďalšej výzvy s celkovou alokáciou 5 miliónov eur. Nová výzva prinesie v porovnaní s predchádzajúcou výzvou rozšírenie právnej formy oprávnenosti žiadateľa o subjekty z neziskového sektora, ako sú neziskové organizácie poskytujúce všeobecné služby a cirkevné a náboženské spoločnosti, ako aj organizácie štátnej správy, štátne a rozpočtové organizácie  a štátne príspevkové organizácie.

Operačný program Ľudské zdroje identifikuje potrebu komplexného prístupu a kombináciu podpory investičných a neinvestičných projektov. Cez Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) je pripravené pokračovanie implementácie dvoch národných projektov v oblasti poskytovania komunitných služieb a poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom terénnej sociálnej práce. Pre zabezpečenie pokračovania intervencií v oblasti komunitných služieb a terénnej sociálnej práce vyhlásil rezort vnútra v roku 2019 vyzvania pre národné projekty financujúce uvedené intervencie. V auguste bolo vyhlásené vyzvanie „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. Fáza“, na ktoré bola vyčlenená alokácia 21,3 milióna eur. Cieľom národného projektu je podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na marginalizované rómske komunity ohrozené sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.


Začiatkom októbra 2019 bolo vyhlásené vyzvanie na národný projekt, ktorý zabezpečí pokračovanie poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v prostredí MRK s názvom „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít fáza II.„. Cieľom projektu je zabezpečiť poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb na zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti, finančnej gramotnosti, ako aj vzdelanostnej úrovne osôb žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK), ktorí patria medzi najviac vylúčené skupiny, alebo skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Prostredníctvom národného projektu sa budú realizovať aj aktivity prispievajúce k desegregácii, degetoizácii a destigmatizácií, ako napríklad organizovanie senzibilizačných a osvetových aktivít pre príslušníkov z MRK, ako aj širokú verejnosť o prínose aktivít terénnych služieb k zlepšeniu životov všetkých obyvateľov, v snahe dosiahnuť začlenenie osôb žijúcich v MRK do spoločnosti a zlepšiť resp. zmierniť ich nepriaznivé životné situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu týchto nepriaznivých životných situácií. V uplynulých rokoch sa sociálna práca ukázala ako užitočná v mnohých lokalitách a takmer nevyhnutná pre kontinuálne riešenie množstva sociálnych problémov. V mnohých obciach sa terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci etablovali ako špecializovaní odborníci v záležitostiach, ktorými sa predtým zaoberali všeobecne úradníci alebo mimovládne organizácie. Celková alokácia vyčlenených finančných prostriedkov na národný projekt je vyše 24,5 milióna eur. Začiatok realizácie aktivít projektu je plánovaný od novembra 2019, čím sa zabezpečí plynulý prechod medzi dvoma fázami národného projektu.

Uvedené národné projekty majú podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a sú v súčasnosti v stave realizácie s predpokladaným ukončením koncom roka 2021 a 2022.

Ďalší z projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu (ESF) z prioritnej osi 5 operačného programu je aj národný projekt „Zdravé Komunity 2B“, ktorý zastrešuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti obyvateľstva a osvety. V spolupráci s príspevkovou organizáciou MZ SR Zdravé regióny rezort vnútra pripravil pokračovanie národného projektu, aby bol zabezpečený plynulý prechod medzi dvoma projektmi. Národný projekt „Zdravé Komunity 2B“ je pokračovaním národného projektu „Zdravé komunity 2A“. Cieľom projektu „Zdravé komunity 2B“ je  podpora prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania. Vyzvanie na národný projekt „Zdravé komunity 2B“ bolo zverejnené v novembri 2019. Snahou rezortu vnútra, ako aj budúceho prijímateľa je zabezpečiť spustenie projektu od začiatku roka 2020.

Dôležitý pokrok nastal aj v rámci dopytovo-orientovaných projektov v oblasti zamestnanosti, ako napr. miestne občianske poriadkové služby, ktoré sú ku koncu roka 2019 využívané v 266 obciach. Prvé projekty sa podarilo spustiť v novembri 2017, postupne služby rozbehlo viac a viac prijímateľov. Vďaka týmto službám sa vytvorilo viac ako 1 500 nových pracovných miest, z toho 1 300 pracovných miest pre obyvateľov z MRK. Na nové pracovné pozície miestnych občianskych poriadkových služieb nastúpili ako muži tak aj ženy.

Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v roku 2019 zorganizoval niekoľko informačných seminárov, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 750 účastníkov. Ich cieľom bolo pomôcť potenciálnym žiadateľom a prijímateľom v prípade vyhlásených výziev a realizovaných projektov, no zamerané boli aj na pomoc pri verejnom obstarávaní určených pre obstarávateľov teda žiadateľov, prijímateľov, ako aj pre osoby poverené realizáciou procesu verejného obstarávania. Účastníci informačných seminárov konzultovali svoje rozpracované zámery, zapájali sa do diskusií ohľadom plánovaných projektov, prezentovali svoje skúsenosti a odovzdávali praktické rady z predchádzajúcich projektov. Zamestnanci ministerstva vnútra informovali o špecifikách vyhlásených výziev, postupoch a procesoch, ktorými prechádza podaná žiadosť cez systém ITMS2014+, o najčastejších chybách pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok a o postupoch a procesoch pri implementácií schválených projektov. Prijímatelia a žiadatelia dostali aj praktické informácie pri zabezpečení publicity projektu, ktoré je potrebné dodržiavať pri celej realizácii projektu, ako aj po dobu udržateľnosti projektu po dobu 5 rokov. Informačné dni sa konali v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, ako aj v Nitre v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami (IPC) jednotlivých krajoch. Prostredníctvom  videospojenia sme uskutočnili vzdelávací seminár pre všetkých zástupcov siedmich Informačno-poradenských centier pre európske štrukturálne a investičné fondy. Stretnutie bolo naplánované za účelom sprístupnenia detailnejších informácií k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry. Publikovali sme brožúru, ktorá prezentuje úspešné a ukončené projekty, projekty dobrej praxe jednotlivých prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných výziev zameraných na miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Rezort vnútra v roku 2019 zabezpečil mediálnu kampaň, ktorou prezentuje úspechy implementácie OP ĽZ. Operačný program Ľudské zdroje je medializovaný prostredníctvom rádio spotov a televíznych spotov v lokálnych, ako aj celoštátnych mediach. Mediálna kampaň pre OP ĽZ bude pokračovať aj v roku 2020.

Operačný program Efektívna verejná správa: hodnotí pokrok dosiahnutý v roku 2019

V roku 2019 sa operačnému programu podarilo v objeme kontrahovaných prostriedkov prekonať hranicu 70 % z pridelenej alokácie, čo môžeme hodnotiť ako pozitívny výsledok. Aktuálne, na konci roka 2019 bolo zazmluvnených spolu  39 národných projektov, 90 dopytovo-orientovaných projektov pre mimovládne a neziskové organizácie a 2 projekty technickej pomoci v celkovej výške 211,32 mil. €, čo predstavuje 76 % alokácie operačného programu. Oproti stavu z konca roku 2018 tak došlo k nárastu kontrahovanej sumy o 52,55 mil. €, čo predstavuje zvýšenie podielu kontrahovania na alokácii o 18,87 p.b.

Vzhľadom na nižšiu výkonnosť prioritnej osi 2 (Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva), kde sa do konca  roku 2018 nepodarilo dosiahnuť finančný ukazovateľ výkonnostného rámca stanovený operačným programom, bolo potrebné, aby RO OP EVS navrhol presun výkonnostnej rezervy z prioritnej osi 2 do prioritnej osi 1 (Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS), na ktorej boli splnené všetky záväzky. V prípade schválenia navrhovanej zmeny finančného plánu zo strany Európskej komisie, bude môcť RO OP EVS v zostávajúcom období efektívnejšie využiť dodatočné finančné zdroje na podporu nových projektov na PO1 zameraných na špecifické ciele „Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy“ a „Modernizované riadenie ľudských zdrojov a zvýšené kompetencie zamestnancov“ a zároveň aj doplniť chýbajúce zdroje na administratívne kapacity až do roku 2023, ktoré sa budú podieľať na implementácii operačného programu.

V roku 2019 sa operačnému programu Efektívna verejná správa podarilo splniť záväzok vyplývajúci z pravidla N+3. Vďaka tomu operačný program nepríde ani o časť alokácie, ktorá mu bola schválená ešte v roku 2014. Čerpanie finančných prostriedkov zo strany prijímateľov národných a dopytovo-orientovaných projektov malo aj v tomto roku rastúci trend. Aktuálne, na konci roka 2019 bolo vyčerpaných spolu 72,35 mil. €, čo predstavuje 26 % alokácie operačného programu.  V porovnaní so stavom na konci roku 2018 tak došlo k nárastu vyčerpanej sumy o 32,03 mil. €, čo predstavuje zvýšenie podielu čerpania na alokácii o 11,50 p.b.

Zároveň bola v roku 2019 spustená mediálna kampaň rádio spotov a televíznych spotov v celoštátnych médiách. Mediálna kampaň OP EVS bude pokračovať aj v roku 2020. V septembri prebehlo verejné obstarávanie na prieskum verejnej mienky v kontexte poznateľnosti OP EVS a úlohe EÚ. Samotný prieskum verejnej mienky vykonala prieskumná agentúra v októbri, oslovila 1 061 respondentov a 40 % z nich malo poznatky o OP EVS, pričom 20 % respondentov vedelo spojiť OP EVS priamo s projektom, resp. výstupom projektu financovaného z OP EVS.

Odbor zahraničnej pomoci: Granty a projekty na podporu vonkajších hraníc, policajnej spolupráce a migrácie

Odbor zahraničnej pomoci (OZP) v roku 2019 pokrýval oblasť migrácie a vnútornej bezpečnosti prostredníctvom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF).

V rámci AMIF pokračovala implementácia viacročných projektov z predchádzajúceho obdobia. Zároveň boli vyhlásené štyri otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o grant a tri vyzvania na národné projekty. Projekty podporené na základe týchto výziev a vyzvaní zahŕňajú opatrenia zamerané na služby poskytované migrantom v azylovom procese, pri integrácii alebo v súvislosti s ich návratom do krajiny pôvodu, ako aj na budovanie kapacít v oblasti návratovej politiky. Celková finančná alokácia na projekty podporené z týchto výziev a vyzvaní je takmer 5 mil. eur a ich realizácia začne v januári 2020. Okrem nových projektov bude roku 2020 pokračovať aj implementácia projektov vybraných na základe výziev a vyzvaní v roku 2017 a 2018, nakoľko väčšinou ide o viacročné projekty.

ISF zabezpečuje čerpanie z prostriedkov EÚ prostredníctvom dvoch finančných nástrojov -  ISF Police a ISF Borders.

V rámci ISF Police bolo v roku 2019 vyhlásených sedem vyzvaní a začala realizácia siedmich národných projektov. Prijímateľmi finančných prostriedkov sú špecializované útvary policajného zboru (PZ). Slovensko využije dostupnú finančnú podporu z EÚ na posilnenie boja proti kyberkriminalite, modernizáciu bezpečnostných a forenzných systémov PZ, pre efektívnu výmenu informácií, na zavedenie nástrojov a metód pre prevenciu a boj proti trestnej činnosti, ako aj štandardné forenzné postupy v oblasti analýzy DNA, balistiky a toxikológie. Finančné prostriedky budú tiež použité na posilnenie kapacít na boj proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti a poskytnutie podpory obetiam trestnej činnosti a iným zraniteľným skupinám. Celková finančná alokácia na projekty podporené z týchto vyzvaní je cca 8 mil. EUR. Taktiež pokračovala implementácia viacročných projektov z predchádzajúceho obdobia.

V roku 2019 bolo v rámci ISF Borders vyhlásené jedno vyzvanie na predloženie národného projektu v celkovej alokácii 730 000 eur. Projekt zameraný na opatrenia zvyšujúce kapacity reakcie bude realizovať Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ.

V roku 2020 bude pokračovať implementácia projektov vybraných na základe výziev v rokoch 2016 až 2019, nakoľko väčšinou ide o viacročné projekty. V rámci finančného nástroja ISF Police začne v prvom polroku 2020 príprava a implementácia posledných nezazmluvnených projektov zameraných na oblasť predchádzania a boja proti trestnej činnosti a efektívnej výmeny informácií. V rámci finančného nástroja ISF Borders sa plánuje vyhlásenie vyzvaní na predloženie ôsmich národných projektov. Projekty sa týkajú zavedenia automatizovaného systému hraničnej kontroly, zavedenia systému vstup/výstup, európskeho systému pre cestovné informácie, schengenského informačného systému a vývoja IT systémov v oblasti riadenia hraníc. Prostredníctvom realizácie týchto národných projektov sa urýchli pohyb cestujúcich a posilní sa kontrola a bezpečnosť vonkajších hraníc.

Celková alokácia na projekty financované z Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na celé programové obdobie 2014-2020 predstavuje takmer 59 mil. EUR, z čoho je ku koncu roka 2019 zazmluvnených približne 72 %.

Zdroj : TASR

Skočiť na hlavné menu