MINISTERSTVO VNÚTRA PODPORILO VÝSTAVBU A REKONŠTRUKCIU MATERSKÝCH ŠKÔL


Dátum: 26.04.2019

Obrázok k aktualite MINISTERSTVO VNÚTRA PODPORILO VÝSTAVBU A REKONŠTRUKCIU MATERSKÝCH ŠKÔL
Viac ako 23 miliónov eur je v súčasnosti  zazmluvnených v projektoch v oblasti infraštruktúry materských škôl Operačného programu Ľudské zdroje, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), podporilo doposiaľ 59 nových a rekonštruovaných materských škôl, čím sa vytvorila nová kapacita pre 2 948 detí v predškolskom veku.

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje boli vyhlásené 3 výzvy, ktoré reflektovali na oblasť pomoci infraštruktúry materských škôl. Prvé dve výzvy boli vyhlásené v roku 2016 s vyčlenenou výškou finančných prostriedkov 50 miliónov eur. Výzvy boli určené pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK). K uzavretiu výziev došlo začiatkom novembra 2017. Vzhľadom na neminutú alokáciu oboch výziev bola v roku 2018 spustená nová výzva, ktorá prináša v porovnaní s predchádzajúcou výzvou zníženie administratívnej náročnosti a zjednodušenie podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku. Výzva má za sebou dve hodnotiace kolá, v ktorých dopyt po zdrojoch EÚ prevýšil prostriedky vyčlenené na túto oblasť. Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola je nastavený na 14. júna 2019 (v závislosti od zostávajúcej alokácie z predchádzajúcich hodnotiacich kôl).

Samotná výzva podporuje výstavbu a rekonštrukciu materských škôl s dôrazom na rozšírenie kapacít minimálne o 20 percent, čím dochádza k zlepšeniu prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve v obciach s prítomnosťou MRK a budovaniu chýbajúcich kapacít. Potreba razantného zvýšenia zaškolenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít od 3 rokov v materských školách je definovaná ako jedno z opatrení Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, schválenej vládou SR v roku 2012.

Podľa dokumentu „European Union Agency for Fundamental Rights, Second European Union Minorities and Discrimination Survey Roma – zistenia z roku 2016“ medzi hlavné príčiny predčasného ukončovania školskej dochádzky a tým aj nízkej vzdelanostnej úrovne patrí vysoké percento nepripravených a školsky nespôsobilých detí z MRK pri nástupe do základnej školy. Tento stav je spôsobený najmä nízkou dochádzkou rómskych detí v materskej škole, ktorá dosahuje 34% oproti nerómskym deťom 76%.

Deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia potrebujú zvýšenú podporu pri vstupe do vzdelávacieho systému. Výskumy dokázali, že deti z málo podnetného prostredia, ktoré navštevovali materské škôlky, majú pri ďalšom vzdelávaní omnoho menšie adaptačné problémy, väčšiu šancu ukončiť základnú školu a následne pokračovať na strednej škole. Taktiež je menej pravdepodobné, že budú zaradené do systému špeciálneho vzdelávania v dôsledku nedostatočných kognitívnych schopností detí. Preto si osobne myslím, že touto našou výzvou podporíme nie len prístup viac ako 4 916 deťom k predškolskému vzdelávaniu ale aj pozitívnym prístupom k školskej dochádzke“ dodala generála riaditeľka sekcie európskych programov JUDr. Adela Danišková.

V súčasnosti je výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1 stále otvorená, čo znamená, že je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) do termínu ukončenia 3. hodnotiaceho kola, ktorý je stanovený na 14.6.2019.  Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených na výzvu je 25 miliónov eur. Ministerstvo vnútra SR plánuje termínom 14. júna 2019 uzavretie tejto výzvy.

Úspešným vyčerpaním alokovaných prostriedkov na výzvu v rámci špecifického cieľa zameraného na zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, rezort Ministerstva vnútra SR podporuje mestá a obce v úsilí vytvoriť podmienky pre lepší prístup detí zo všetkých skupín obyvateľstva k predškolskému vzdelávaniu ako aj v snahe vytvoriť si dostatočné kapacity pre plánovanú povinnú predškolskú dochádzku.  

Riaditeľ odboru IMRK, Juraj Gmiterko dodáva, že „Vyhlásenie novej výzvy na podporu materských škôl v neskoršom období, bude závisieť od zostatku alokácie po 3. hodnotiacom kole, ktoré je zároveň termínom jej uzavretia, ako aj od napĺňania cieľov operačného programu v oblasti predprimárneho vzdelávania.
 
Skočiť na hlavné menu