Ministerstvo školstva vyčlenilo na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania sedem miliónov eur


Dátum: 21.05.2021

Obrázok k aktualite Ministerstvo školstva vyčlenilo na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania sedem miliónov eur
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyčlenilo na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania sedem miliónov eur, z toho 5 500 000 eur pre menej rozvinuté regióny a 1 500 000 eur pre viac rozvinutý región. Rezort pripravuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Informoval o tom odbor komunikácie ministerstva.

Výzva je určená pre všetky vysoké školy, teda verejné, štátne a súkromné a jej cieľom je podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. V rámci výzvy existuje predpoklad, že činnosti a výdavky súvisiace s podporou vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania budú oprávnené od 1. januára 2021.

„Cieľom nových princípov akreditácie vysokých škôl a ich programov sú kľúčovým prvkom pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania. Ich napĺňanie je mimoriadnou výzvou pre vysoké školy a spája sa aj s dodatočnými nákladmi. Uvedená výzva umožní vysokým školám využitie prostriedkov štrukturálnych fondov pre kvalitnú prípravu študijných programov a vnútorného systému zabezpečenia kvality,“ priblížil štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis.

Aktuálne je výzva v procese schvaľovania a bude vyhlásená po vydaní stanoviska zo strany Centrálneho koordinačného orgánu, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je do konca mája 2021. Následne bude rezort školstva organizovať online informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov. Bližšie informácie k termínu informačného seminára a spôsobu prihlasovania na seminár budú zverejnené na webovom sídle výzvy po jej zverejnení.

Ministerstvo odporúča potenciálnym žiadateľom sledovať webové sídlo ministerstva https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/, respektíve sa prihlásiť na odber noviniek a aktuálnych informácií o prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje, a to zaslaním požiadavky formou e-mailu na adresu esf.vzdelavanie@minedu.sk, ktorý bude v predmete označený slovom „Pridať“.

MŠVVaŠ SR zároveň informuje, že v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zrušil 19. mája 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Vysoká škola pre prax, ktorá bola zameraná na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe prostredníctvom podpory tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu