Ministerstvo hospodárstva SR aktualizuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30


Dátum: 09.03.2021

Obrázok k aktualite Ministerstvo hospodárstva SR aktualizuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 9. marca 2021 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30). 

Cieľom Usmernenia č. 1 je reflektovať na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19, a to:

-     zavedením alternatívy pre žiadateľov preukazovať vybrané podmienky poskytnutia príspevku na základe hospodárskych výsledkov za niektorý z posledných dvoch rokov, ktoré predchádzajú roku predloženia ŽoNFP. 

-   zavedením možnosti predĺžiť lehotu na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP počas trvania mimoriadnej situácie na základe riadne odôvodnenej žiadosti žiadateľa v dôsledku obmedzeného fungovania orgánov verejnej správy.

Zároveň je cieľom tohto usmernenia upraviť postupy súvisiace s predkladaním doplneného formuláru ŽoNFP a spôsob komunikácie s kontaktnou osobou žiadateľa pri doručovaní písomností a informácií v rámci konania o žiadosti. 
Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • Text výzvy
  • Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa
  • Inštrukcia k vyplneniu formulára ŽoNFP, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP
  • Formulár prílohy č. 4 ŽoNFP - Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP

Viac informácií nájdete TU.


Skočiť na hlavné menu