Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra pokračujú v implementácii aj po zlúčení operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a inovácie


Dátum: 09.01.2020

Obrázok k aktualite Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra pokračujú v implementácii aj po zlúčení operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a inovácie

Operačný program Výskum a inovácie bol ukončený dňom 13. decembra 2019. Rozhodnutia o žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ako aj uzavreté zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zostávajú naďalej v platnosti v rámci zlúčeného operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva aj prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, voči prijímateľom aj žiadateľom naďalej vystupuje ako poskytovateľ.

 

Európska komisia rozhodla s  účinnosťou od 13. 12. 2019 o schválení zlúčenia operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a inovácie v rámci programového obdobia 2014 – 2020.

Uznesením vlády SR č. 522 zo dňa 23. októbra 2019 došlo k doplneniu uznesenia vlády SR č. 171 zo 16. apríla 2014, v zmysle ktorého sa Ministerstvo hospodárstva SR určuje ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra. Dňa 20. 12. 2019 nadobudla účinnosť zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom uzatvorená medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako riadiacim orgánom a Ministerstvom hospodárstva SR ako sprostredkovateľským orgánom. Zároveň dňa 21. 12. 2019 nadobudla účinnosť dohoda o plnomocenstve na vykonávanie časti úloh sprostredkovateľského orgánu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra uzavretá medzi Ministerstvom hospodárstva SR ako sprostredkovateľským orgánom a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako poverenou príspevkovou organizáciou. Dňa 27. 12. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o poskytovaní príspevku z EŠIF, ktorou sa upravili niektoré vzťahy pri zlučovaní operačných programov.

Procesy súvisiace s neukončenými konaniami o žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré boli predložené Ministerstvu hospodárstva SR či Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre ešte pred zlúčením operačných programov, zostávajú zachované a v plnej kompetencii Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.


Skočiť na hlavné menu