Minister dopravy a výstavby SR skontroloval eurofondové projekty v Košiciach


Dátum: 19.11.2018

Obrázok k aktualite Minister  dopravy a výstavby SR skontroloval eurofondové projekty v Košiciach
Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek a zástupcovia Európskej komisie skontrolovali, ako napreduje stavba diaľničného úseku D1 Budimír – Bidovce pri Košiciach. Úsek financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je najvýchodnejší úsek najdôležitejšej diaľnice D1, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe. Po dokončení prepojí severnú diaľnicu D1 a budúcu južnú rýchlostnú cestu R2. Z eurofondov bola financovaná aj modernizácia električkových tratí v Košiciach a nákup nových električiek, ktoré už využívajú cestujúci. Minister Arpád Érsek vyjadril spokojnosť s tým, že Brusel Košiciam preplatí aj viac ako 15 miliónov eur na DPH.
 
Stavba úseku D1 Budimír – Bidovce napreduje, napriek zosuvu pôdy na desiatom kilometri, podľa plánu. Minister Arpád Érsek ocenil rýchle riešenie problému zo strany zhotoviteľa:  ,, Hovoril som so zhotoviteľom, že trvám na tom, aby sa všetky prípadné problémy vyriešili takto promptne. Chcem, aby sa stavba dokončila riadne a načas, aby sa plynule mohlo začať stavať na úseku rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany.” Ten bude prepájať diaľnicu D1 s úsekom R4 Košice – Milhosť, čím sa skompletizuje severojužné diaľničné prepojenie na východe Slovenska a zároveň juhovýchodný obchvat Košíc. Jeho dokončenie pomôže nielen Košičanom, ale aj celému regiónu, vrátane tranzitu z Maďarska a Poľska.
Úsek D1 Budimír – Bidovce v dĺžke 14,4 km má byť hotový v decembri 2019. Okolité komunikácie sa naň napoja cez štyri mimoúrovňové križovatky Budimír, Košické Oľšany, Bidovce a Hrašovík. Je financovaný z OP Integrovaná infraštruktúra, celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 203 mil. eur. Zmluvná hodnota diela je vo výške 197 mil. eur.
           
Minister si spolu s členmi Monitorovacieho výboru OPII a zástupcami poradného orgánu JASPERS pozreli dokončenú druhú etapu modernizácie električkových tratí v meste Košice. Takmer osem kilometrov kľúčových tratí mesto zmodernizovalo za 94 mil. eur, z OP Integrovaná infraštruktúra na to bolo vyčlenených takmer 90 mil. eur s DPH. Obyvatelia mesta môžu využívať 46 nových električiek z eurofondov, čo je podľa ministra Arpáda Érseka výrazný krok k zatraktívneniu verejnej osobnej dopravy v meste:
,,Modernizácia infraštruktúry a nové pohodlné električky, všetko z toho zaplatené z eurofondov, sú základom pre náš cieľ, ktorým je presvedčiť ľudí, aby čo najviac cestovali MHD a nechali auto doma,” povedal minister A. Ersék v Košiciach.
Za výrazný úspech považuje minister aj to, že Brusel Košiciam preplatí 15 miliónov eur na DPH, ktoré pôvodne nepovažoval za oprávnený výdavok. Po dvoch rokoch vyjednávaní prišlo v piatok, 9. 11., definitívne rozhodnutie Európskej komisie,  že DPH pre projekty týkajúce sa verejnej dopravnej infraštruktúry bude oprávneným výdavkom.

Košice sú dobrým príkladom využitia európskych peňazí na rozvoj infraštruktúry, pripravujú ešte projekt Modernizácie údržbovej základne (košické Depo) a druhú časť projektovej dokumentácie na pokračovanie modernizácie električkových tratí.
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informačnej spoločnosti na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet cca 4,7 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a národného spolufinancovania prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj realizáciu projektov na podporu informačnej spoločnosti.
Prioritné osi OPII:
PO1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)
PO3 - Verejná osobná doprava
PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
PO5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO7 - Informačná spoločnosť
PO8 - Technická pomoc

Skočiť na hlavné menu