Miestne občianske a preventívne služby v Hurbanove


Dátum: 24.05.2024

Obrázok k aktualite Miestne občianske a preventívne služby v Hurbanove
Miestne občianske a preventívne služby v Hurbanove (MOaPS Hurbanovo) Mesto Hurbanovo sa opäť zapojilo do projektu Miestne občianske a preventívne služby v rámci výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027. Projekt s názvom „Miestne občianske a preventívne služby v Hurbanove“ bude vykonávaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

V rámci projektu boli výberovým konaním vybraní 8 úspešní uchádzači, ktorí spĺňali požiadavky projektu. Vytvorili sa dve 4 členné hliadky s pôsobnosťou na území mesta Hurbanovo. Cieľovou skupinou sú príslušníci a obyvatelia z marginalizovanej rómskej komunity a obyvatelia v sídlach s prítomnosťou MRK.

Cieľom projektu je podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ochrana vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania, zníženie kriminality, záškoláctva, sociálno-patologických javov a zníženie chudoby. Snahou mesta je komplexný prístup k riešeniu nevyhovujúcej a kritickej situácie miestnej rómskej komunity. Od 01.05.2024 budú zamestnanci MOaPS organizačne začlenení pod Mestskú políciu Hurbanovo a zabezpečovať nasledovné činnosti:

- monitorovať a zabezpečovať bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, upozorňovať ich na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu;

- dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (vandalizmus, t. z. úmyselné poškodzovanie verejno- prospešných zariadení); - upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamovať danú skutočnosť príslušnej kompetentnej inštitúcii;

- kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská, parky, sídliská a pod.); - upozorňovať na zákaz vypaľovania trávy a lúčnych porastov a kontrolovať dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, kde hrozí následný požiar;

- monitorovať a nahlasovať prípady nelegálnych skládok odpadov;

- pomáhať pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných mestom;

- spolupôsobiť v prospech zlepšovania medziľudských a susedských vzťahov a vzájomného spolunažívania v meste;

Dĺžka realizácie aktivít projektu je 30 mesiacov v období od 05/2024 do 10/2026.

enávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 327 672,70 Eur, pričom miera spolufinancovania bola stanovená pomerom príspevku 85% z Európskeho sociálneho fondu plus a 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spolufinancovanie zo strany prijímateľa dotácie Mesta Hurbanovo sa nevyžaduje.
Skočiť na hlavné menu