Miestna občianska poriadková služba Málinec


Dátum: 16.06.2021

Obrázok k aktualite Miestna občianska poriadková služba Málinec
Názov: Miestna občianska poriadková služba Málinec

Málinec
ITMS kód: 312051S305

Krátky popis:
Cieľom projektu je v obci Málinec zabezpečiť komplexné poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb prostredníctvom  činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) zameranej najmä na oblasti s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Obec na dosiahnutie cieľa zamestnala dvoch zamestnancov, na plný pracovný úväzok,. Zámerom je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja zníženie páchania protispoločenských konaní, udržanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK. Cieľom je zabezpečiť ochranu verejného poriadku, predchádzanie vzniku konfliktov, protispoločenskej činnosti, protiprávnemu správaniu. Zabezpečiť ochranu súkromného a verejného majetku, ochranu životného prostredia. Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, predovšetkým zabezpečiť bezpečnosť detí pri prechode cez cestu, najmä počas odchodu do a zo školy.  Ďalším cieľom činností MOPS je zabezpečiť pozitívny dopad na MRK, širšiu verejnosť  a prostredie obce,  smerujúce k zbližovaniu a senzibilizácii verejnosti. Od realizácie projektu teda očakávame nielen zníženie kriminálnej ,protispoločenskej a protiprávnej činnosti v obci ale i zlepšenie vzájomných vzťahov medzi MRK a majoritou, zníženie stigmatizácie, getoizácie a samotnej segregácie Rómov.
Implementáciou projektu sa zamestnali dvaja obyvatelia obce, čo dopomohlo k zvýšeniu zamestnanosti v obci a nemenej k zlepšeniu finančnej situácie v ich rodinách. Najväčším prínosom je  prítomnosť a zabezpečenie pokojného bežného života v našej obci. Zlepšilo sa správanie najmä mládeže na verejných priestranstvách kde predtým dochádzalo k vandalizmu a protispoločenskému správaniu. Zvýšila sa bezpečnosť pri škole a škôlke kde členovia MOPS dohliadali na plynulosť dochádzky do školy, bezpečnosť na ceste a pod. Odhalili sa rôzne nelegálne skládky odpadu a rôzne porušenia ochrany životného prostredia. Hliadka taktiež dohliadala na pokojný priebeh vyplácania sociálnych dávok na pošte. V neposlednom rade boli nápomocní pri nešírení paniky a dezinformácií po vypuknutí pandémie COVID-19. Občanov upozorňovali na dodržiavanie bezpečnostných nariadení, do domácností distribuovali informačné letáky o pravidlách 3R, dohliadali na dodržiavanie zákazu vychádzania počas núdzového stavu.
Na základe pozitívnych skúseností s  činnosťou MOPS, obec plánuje zapojiť sa do  nového projektu a naďalej poskytovať svojim občanom služby miestnej občianskej hliadky

Málinec2
Prijímateľ:  Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec, Kontaktná osoba: Ing. Igor Lacko – starosta obce, 047/4291121, malinec.starsota@stonline.sk, www.malinec.sk
Celkové oprávnené náklady projektu:  43 594,88 eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   37 055,65 Eur zdroj EÚ, 4 359,49 Eur zdroj zo ŠR
Vlastné zdroje:  2 179,74 Eur
Operačný program:  Ľudské zdroje
Doba realizácie projektu: 01.7.2019 – 30.06.2021
 
Skočiť na hlavné menu