MH SR podporí z eurofondov technologicko-inovačné platformy


Dátum: 14.02.2020

Obrázok k aktualite MH SR podporí z eurofondov technologicko-inovačné platformy
Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) výzvu zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem. Určená je pre podnikateľov, ktorí predložili projektový zámer v prvom kole výzvy. Z prostriedkov Európskej únie (EÚ) je na výzvu vyčlenených 57 miliónov eur. Maximálna výška príspevku je 9 miliónov eur a minimálna 2 milióny eur. Informoval o tom odbor komunikácie rezortu hospodárstva. Uzávierka výzvy je 15. mája 2020.

Podporu získajú projekty zamerané na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry s cieľom dosiahnuť a prakticky uplatniť inovácie produktu alebo procesu s možnosťou doplnenia organizačnej inovácie. Realizáciou výskumno-vývojových úloh budú inovácie zavedené do produkčného procesu, čo by malo podnikom priniesť zvýšenie ich inovačnej úrovne.

"Nenávratné finančné prostriedky je možné získať na projekty realizované mikro-, malými, strednými i veľkými podnikmi v rámci celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa," priblížil rezort hospodárstva.

Podporené budú podniky pôsobiace v hlavnom odvetví, ktorým je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK), alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná určená doména. Uplatnenie inštitútu partnerstva je povinné, podmienkou je teda realizovať projekt minimálne s tromi partnermi.

OPII predstavuje programový dokument Slovenska na čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja).

 "Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania," uviedlo ministerstvo hospodárstva. Táto výzva podľa MH SR svojím zameraním prispieva k plneniu špecifického cieľa OPII v oblasti rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu